Dopłaty do czynszów dla lokatorów nowego bloku TBS przy ul. Sadowej 7E w Radomsku

Urząd Miasta w Radomsku zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowę w sprawie stosowania dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania w bloku przy ul. Sadowej 7E  w Radomsku, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.


Dopłaty do czynszów przysługują najemcom będącym stroną umowy najmu mieszkania, utworzonego w wyniku inwestycji przy ul. Sadowej 7E w Radomsku przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Czytaj więcej: Oddano do użytku nowy blok przy ul. Sadowej w Radomsku. Najemcy odebrali klucze do mieszkań

Zgodnie z przepisami ustawy dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli mieszkanie:

 1. służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego;
 2. jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej;
 3. jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. nie jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miasta Radomska w pokoju 302, a także w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku przy ul. Kościuszki 12a i do pobrania TUTAJ.

Wypełnione wnioski można składać bez określonego terminu końcowego:

 • w Urzędzie Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 (biuro podawcze, parter),

 • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie dokumentów listem poleconym).

Wnioski o przyznanie dopłaty do czynszu można złożyć dopiero po podpisaniu umowy najmu mieszkania z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Radomsku.

Osoby ubiegające się o dopłatę do czynszu są obowiązane wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł na konto Urzędu Miasta Radomska: 51 1020 3352 0000 1102 0265 3426 w PKO Bank Polski tytułem: Opłata skarbowa dotycząca decyzji o dopłacie do czynszu ul. Sadowa 7E + imię i nazwisko, nr lokalu.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dopłat – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków,
 2. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych* lub uzyskanych** przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania,
 4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3,
 5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie,
 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 – jeśli dotyczy,
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 4 – jeśli dotyczy,
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy – w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 – jeśli dotyczy,
 9. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,
 10. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 1. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 2. w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291).

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji i przyznaje je Gmina Miasta Radomska w drodze decyzji administracyjnej.

Więcej informacji przeczytasz TUTAJ.

Czytaj też: Zmienione godziny pracy rejestracji poradni specjalistycznych w szpitalu w Radomsku

Exit mobile version