Finanse powiatu radomszczańskiego

Analiza sprawozdania zarządu powiatu radomszczańskiego z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku była głównym tematem obrad komisji rewizyjnej rady powiatu radomszczańskiego, która zebrała się 21 września.


Na dzień koniec pierwszego półrocza 2021 roku budżet Powiatu Radomszczańskiego wynosił:

1) dochody ogółem: plan – 127.070.530 zł, wykonanie – 74.487.600 zł,

stopień realizacji planu dochodów wynosi 58,62 % planu w tym:

a) dochody bieżące: plan – 122.874.172 zł, wykonanie – 73.112.714 zł,

stopień realizacji planu dochodów wynosi 59,50 % planu;

b) dochody majątkowe: plan – 4.196.357 zł, wykonanie – 1.374.885 zł,

stopień realizacji planu dochodów wynosi 32,76 % planu;

2) wydatki ogółem: plan – 132.020.291 zł, wykonanie – 60.376.051 zł,

stopień realizacji planu wydatków wynosi 45,73 % planu w tym:

a) wydatki bieżące: plan – 124.898.222 zł, wykonanie – 59.058.043 zł,

stopień realizacji planu wydatków wynosi 47,28%;

b) wydatki majątkowe: plan – 7.122.069 zł, wykonanie – 1.318.008 zł,

stopień realizacji planu wydatków wynosi 18,50%.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji budżetu powiatu, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ „Pro Familia” i Szpitala Powiatowego komisja pozytywnie zaopiniowała dokument (5 głosów „za”, 2 radnych wstrzymało się od głosu).


Exit mobile version