Przyznano absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

W środę (22 czerwca) odbyła się ważna sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego, na której radni głosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2021.

Nim doszło do udzielenia absolutorium, radni rozpatrzyli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Dyskusję nad Raportem o stanie Powiatu za 2021 rok rozpoczął radny Marek Rząsowski (KO), który miał kilka zastrzeżeń co do rozporządzania przez zarząd budżetem i wydatkami, dlatego też na wstępie zapowiedział, że będzie głosował przeciwko aprobacie dla tej formy zarządzania powiatem. Przypomniał m.in. iż powiat z pierwszej tury programu Polskiego Ładu otrzymał najniższą kwotę dofinansowania, jaką otrzymały powiaty w całym województwie łódzkim, czyli 425 tys. zł. Odniósł się również do podwyżek dla pracowników w podległych powiatowi jednostkach.

Moim zdaniem zarząd niewłaściwie zabiegał o środki dla powiatu. Kolejną kwestią jest to, że jesienią 2021 roku zatwierdzone zostały podwyżki dla starosty, zarządu oraz radnych, mówiłem wtedy o rosnącej inflacji i że powinno się już wtedy zabezpieczyć środki również na podwyżkę dla pracowników, żeby nie było rozjazdu między podnoszonymi wynagrodzeniami dla zarządu i radnych, a podwyżkami dla pracowników. Wynagrodzenia dla pracowników z początkiem 2022 roku wzrosły średnio, dla przykładu o: 318 zł w starostwie, Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach – 418zł, I LO – 231zł, II LO – 237zł. Uważam, że to co zostało zrobione nie należy do poczucia społecznego, w momencie kiedy podnosimy o 60 proc., a innym o kilka procent. Nie ma na to mojej zgody. Uważam, że takie rozwarstwienie nie ma nic wspólnego z dobrym zarządzaniem – mówił radny Rząsowski.

Czytaj więcej: Wyższe wynagrodzenie dla starosty i radnych powiatu radomszczańskiego

Radny poruszył temat szpitala. W raporcie powiatu znalazł się zapis odnoszący do działania oddziału dziecięcego: “Istotnym elementem podmiotu leczniczego jest także oddział neonatologiczny i dziecięcy”. Radny zwrócił uwagę, że oddział ten nie funkcjonuje.

Oddział dziecięcy nie funkcjonuje, nie wiem skąd taka informacja w raporcie. W raporcie nie ma mowy o tym, że podejmowaliście jakiekolwiek działania wobec uruchomienia tego oddziału. W raporcie powinny się też znaleźć i problemy, z którymi się borykamy. Jakie działania podejmowaliście, bo w raporcie nie ma o tym informacji? Kolejną kwestią, którą chcę tu wyrazić jest to, że w moim odczuciu zarząd nie walczy o samorządy, w tym również o dochody samorządów. Od 1 lipca następują zmiany podatku. Czy zarząd konsultował, czy wydał opinię, czy macie w ogóle jakieś informacje, w jaki sposób zostaną wyrównane wpływy z podatku PIT, na których starci m.in powiat? – dopytywał Rząsowski.

Na temat problemów z oddziałem pediatrii w radomszczańskim szpitalu, odniósł się członek zarządu Fabian Zagórowicz, który podkreślał, że braki kadrowe to problem występujący w całym kraju. Brakuje wykwalifikowanych lekarzy, którzy podjęliby się zadania pokierowania oddziałem.

Nie jest problemem skompletowanie załogi. Problemem jest znalezienie ordynatora, który poprowadzi oddział i zapewni prawidłowe jego funkcjonowanie. Musi to być człowiek, który zagwarantuje oparcie dla kadry lekarskiej, konsultacje, porady i doświadczenie. Wtedy dopiero można mówić o świadomym uruchomieniu oddziału. Zarząd podejmował działania. Zwracaliśmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia, do izb lekarskich wojewódzkiej i krajowej – o pomoc w znalezieniu odpowiedniego kandydata – odzew był żaden. Na dzień dzisiejszy prowadzimy rozmowy z dwoma kandydatami. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie to sfinalizowane – podkreślał Zagórowicz.

Co do podwyżek dla pracowników, do sprawy odniosła się starosta Beata Pokora.

To, że pracownicy dostali w tym roku podwyżki, jest decyzją zarządu, który podjął ją w latach ubiegłych. Mimo iż od 1999 roku nie było wynagrodzeń dla zarządu ani dla radnych, pracownicy w miarę możliwości finansowych w powiecie i jednostkach podlegających powiatowi, te podwyżki dostawali i dostawać będą.

W 2021 r. dochody całkowite wynosiły 142.791.856 zł.

Wydatki całkowite – 130.181.952 zł.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 29.594.408 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 10.163.972. zł

Na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych wydano w sumie 8.951.983 zł, w tym na remonty – 3.902.907 zł.

Ogółem na inwestycje – 7.254.381 zł.

Koszty funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych wyniosły 59.331.292 zł. Wartość realizowanych projektów unijnych – 2.657.889 zł.

Głosowanie nad wotum zaufania przebiegło następująco: 17 radnych było za, 3 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Był to bardzo trudny rok, kolejny rok walki z covidem i pierwszy rok związany ze szczepieniami ochronnymi, co stanowiło spore wyzwanie dla naszej służby zdrowia. Oprócz tego udało się nam zrealizować kilka inwestycji, m.in. kolejna placówka opiekuńczo-wychowawcza Kamil, zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remonty dróg w formie nakładek, remonty chodników. To prawda, że budżetowo rok zamknął się nadwyżką, ale dzięki racjonalnemu i oszczędnemu gospodarowaniu środkami będzie nas stać na to, aby mieć wkład własny na inwestycje, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W naszym powiecie mamy bardzo zniszczoną infrastrukturę drogową, dlatego też przy kolejnych naborach również będziemy wnioskować o pieniądze na infrastrukturę drogową – mówiła starosta po udzielonym absolutorium.

Oprócz tego radni przyjęli: sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2023 (za rok 2021), raport dotyczący oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie, a także sprawozdanie z realizacji w roku 2021 „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. Zdecydowano również o realizacji tego ostatniego Programu w latach 2022-2027.

Podjęto także uchwały: w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i zatwierdzenia sprawozdań finansowych (za 2021 r.) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Pro Familia” oraz Szpitala Powiatowego w Radomsku (obie placówki odnotowały zyski). Wprowadzono zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego (dot. likwidacji POZ w Dobryszycach, powołania Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz wyłączenia pogotowia ratunkowego ze struktur SOR).

Rada uchwaliła również szereg zmian w budżecie powiatu na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022 – 2029.

Wyrażono też zgodę na dokonanie przez Powiat darowizny 50-arowej nieruchomości w Pytowicach (gm. Kamieńsk) na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Bełchatów) oraz na zbycie kolejnych sześciu niezabudowanych działek w Strzałkowie na terenie po byłej Szkole Rolniczej.

Rada – ze względu na obecny stan finansów Powiatu – negatywnie rozpatrzyła petycję w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3918E na odcinku Wielgomłyny – Myśliwczów – Maksymów do granicy gm. Żytno. Z dużym prawdopodobieństwem modernizacja tej drogi zostanie jednak uwzględniona w wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach kolejnego naboru do programu Polski Ład.

Zatwierdzono też wystąpienia Komisji Rewizyjnej po kontrolach przeprowadzonych w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Uchwalono także plany pracy komisji stałych oraz Rady Powiatu Radomszczańskiego na II półrocze 2022 roku, przyjęto sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i z wykonania uchwał Rady Powiatu.

Exit mobile version