PUP: PIENIĄDZE NA KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że rusza nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Środki mogą być przeznaczone na:

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą następujące kryteria:

  1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

  6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1482).

Zasady przyznawania środków z KFS w 2019 roku oraz aktualny wniosek dostępne są na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko – Referat Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 19). Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 31 lub 42.

Exit mobile version