RESTRUKTURYZAJA I KONTROLA NIK W PGK. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

W związku z prowadzoną w miejskiej spółce komunalnej restrukturyzacją i trwającą kontrolą NIK, zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku wydał oświadczenie. Publikujemy jego treść.

„W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Radomsku w dniu 13.04.2016r.  została wszczęta przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegatura w Łodzi kontrola P/16/045 Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

W toku prowadzonej kontroli Kontrolerzy NIK ujawnili nieprawidłowości w zakresie sposobu naliczania przez Spółkę PGK opłat za korzystanie ze środowiska należnych Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi.

Zarząd Spółki zobligowany czynnościami kontrolnymi NIK dokonał ponownej kalkulacji opłat należnych za korzystanie ze środowiska za lata nie objęte przedawnieniem.

Ponowne naliczenie należnych opłat, z uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przez Spółkę na ich pokrycie kwoty około 1 (jednego) miliona złotych.

Uwzględniając niezwykle trudną sytuację finansową Spółki nowo powołany Zarząd zmuszony był podjąć konieczne i zdecydowane kroki restrukturyzacyjne zmierzające do zmniejszenia nadmiernego zatrudnienia i pozyskania dodatkowych niezbędnych do funkcjonowania Spółki środków finansowych.

Dotychczasowe ustalenia kontroli NIK oraz wewnętrzne ustalenia Zarządu Spółki nie wykluczają, po zakończeniu postępowania kontrolnego, wystąpienia przez Spółkę do organów ścigania ze stosownym zawiadomieniem o zaistniałych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa”.

Prezes Zarządu

inż. Marek Glądalski

 

Exit mobile version