Sesja Rady Powiatu w Starostwie w Radomsku

Rada Powiatu podczas sesji w środę, 28 września podjęła uchwałę m.in. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022-2025” (19 głosów ,,za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu).


Radni wyrazili również zgodę na dokonanie na rzecz gminy Gidle darowizny nieruchomości drogowej w obrębie Kotfin stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego. Chodzi o drogę łączącą wsie Kotfin i Ewina. Podobnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2,5 – km odcinka DP nr 3933E Dziepółć – Orzechówek (w przyszłości będzie to droga gminna).

Uchwalono także szereg zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021-2029, m. in.:

Przedmiotem obrad rady były także przedłożone przez Zarząd Powiatu: sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na I półrocze 2022 roku, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ i Szpitala Powiatowego w Radomsku za I półrocze 2022 roku oraz sprawozdania z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie powiatu w 2021 r., a także sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego i z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Radomszczańskiego w okresie od 10 czerwca do 19 września 2022 r.

Exit mobile version