Spotkanie na temat kształcenia dla rynku pracy w Radomsku

W środę (5 października) w „Kinie za Rogiem” działającym przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, odbyło się spotkanie pn. „Kształcenie dla rynku pracy”. Miało ono na celu stworzenie platformy do nawiązania dialogu między szkołami, lokalnymi przedsiębiorcami, przy wsparciu instytucji rynku pracy.


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach partnerstwa lokalnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Radomsku oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół z terenu powiatu radomszczańskiego, dyrektorzy oraz doradcy zawodowi.

Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia związane z aktualną sytuacją zawodową absolwentów oraz z potrzebami lokalnych pracodawców, a także wypracowanie możliwości współpracy w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do zmieniającego się rynku pracy.

Rozpoczęto od przedstawienia aktualnej sytuacji na radomszczańskim rynku pracy. Renata Koska, dyrektor PUP w Radomsku, zwróciła uwagę na poziom bezrobocia, demografię (starzejące się społeczeństwo), podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu radomszczańskiego, zawody deficytowe, jak i oferty pracy pojawiające się na lokalnym rynku pracy.

Elżbieta Klekowska, kierownik Działu Kadr i Płac firmy Fameg, przedstawiła aspekty zawodowej aktywności młodych. Zwróciła uwagę na zachowanie osób młodych podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz przedstawiła najczęściej popełniane błędy w trakcie takich spotkań. W wystąpieniu poruszone zostały również kwestie oczekiwań pracodawców względem kandydatów do pracy, jak i oczekiwań osób młodych względem pracy.

Konkluzje oraz rekomendacje na temat edukacji dla radomszczańskiego rynku pracy przedstawiła Anna Bartkiewicz, dyrektor biura RIPH w Radomsku, natomiast o przyszłości rzemiosła opowiedziała Edyta Depta, dyrektor biura Cechu w Radomsku.

Z kolei Beata Stachura, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Radomsku, zwróciła uwagę na kompetencje przyszłości z uwzględnieniem kompetencji twardych, społecznych i kluczowych. Podkreśliła, iż rozwój nowych technologii, automatyzacja, robotyka to obszary, które będą zmieniały gospodarkę, rynek pracy, tworząc nowe stanowiska pracy. Na uwagę zasługuje również obszar zielonej gospodarki oraz demografia, w tym starzenie się społeczeństwa.

Rozbieżności w oczekiwaniach pracodawców i absolwentów w kwestii zatrudnienia, brak doświadczenia zawodowego i niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz brak informacji o lokalnym rynku pracy wśród absolwentów, to główne problemy i jednocześnie wyzwania współczesnej gospodarki, na które najczęściej zwracano uwagę. Młode pokolenie, które chce osiągnąć sukces zawodowy, powinno nauczyć się planowania kariery i zarządzania nią w sposób świadomy i odpowiedzialny, od najmłodszych lat, a to wymaga współpracy szkół i przedstawicieli rynku pracy już od najniższych szczebli edukacji. Wspólnie podjęte działania na rzecz młodzieży mogą zaowocować ich prawidłowymi wyborami zawodowymi i pozwolić w pełni wykorzystać ich zasoby i możliwości.

Korzyści z nawiązania współpracy będą odczuwalne zarówno dla placówek oświatowych, jak i lokalnych pracodawców, którzy będą mogli popularyzować zawody niezbędne dla lokalnego rynku pracy, informować o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych, a szkoły będą mogły dostosowywać ofertę kształcenia do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. Jednym z uwarunkowań rozwoju rynku pracy jest poziom wykształcenia ludności.

W podsumowaniu spotkania nie zabrakło dyskusji, podczas której wskazywano kierunki i możliwości współpracy szkół z pracodawcami.

Exit mobile version