PUP Radomsko: wkrótce ruszą nabory wniosków na formy wsparcia w 2023 roku dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia w 2023 roku.


I. Nabory otwarte

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że od dnia 30 stycznia 2023 r. będzie można składać wnioski o organizację następujących form wsparcia:

 • o przyznanie bonu na zasiedlenie;
 • o przyznanie bonu szkoleniowego;
 • o dofinansowanie szkoleń;
 • o dofinansowanie studiów podyplomowych;
 • o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia;
 • o zorganizowanie prac interwencyjnych;
 • o zorganizowanie robót publicznych;
 • o zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

Nabory na w/w/ formy wsparcia będą trwały do wykorzystania limitu środków przeznaczonych na ten cel w roku 2023.

II. Staże

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 6 do 10 lutego 2023 r. Planowane staże realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w odpowiednim programie, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w programie, kwalifikacje, predyspozycje oraz założenia indywidualnego planu działania.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

III. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane od 13 do 17 lutego 2023 r.

Przypominamy, że środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki mają być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą m in. następujące kryteria:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 690).

Zasady organizacji w/w form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko – Referat Instrumentów Rynku Pracy):

 • bon na zasiedlenie, staże – pokój nr 25 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 12;
 • bon szkoleniowy, dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 42;
 • prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia – pokój 28 lub pod numerem telefonu 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 65.

Czytaj też: W Radomsku na Kowalowcu powstaje pierwszy kieszonkowy park [FOTO]

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD