Regulamin konkursu Puls Radomska

Reklama

REGULAMIN KONKURSU „WYKREŚLANKA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Puls Radomska.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 13.04.2020 do 22.04.2020 2014.
 3. Konkurs polega na poprawnym wykreśleniu wszystkich podanych słów.
 4. Po poprawnym rozwiązaniu zadania (wykreślanki) uczestnik zostanie przeniesiony do formularza zgłoszeniowego, w którym musi wypełnić wskazane pola potrzebne do rejestracji w systemie losującym.
 5. Losowanie odbędzie się spośród zarejestrowanych w systemie adresów mailowych. Ważne! Jeden adres mailowy może być użyty wielokrotnie.
 6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://pulsradomska.pl/regulamin_a0
  2. spełnienie warunków podanych w §3 p.1
  3. spełnienie warunków podanych w §3 p.4
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy redakcji Puls Radomska. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Przedmiotem konkursu jest poprawne rozwiązanie wykreślanki Pulsu Radomska
 2. Spośród maili biorących udział w konkursie zostanie rozlosowanych 20 kubków z logo Puls Radomska
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 4. Ważne! Wygrane Kubki będą wysyłane wyłącznie na adresy osób z Powiatu Radomszczańskiego – województwo łódzkie.
 5. Zdobywcy nagrody w postaci kubków z logo Puls Radomska zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia konkursu.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 7. Kubki zostaną wysłane do zwycięzców za pomocą Paczkomatów InPost.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem odbioru kubków z Logo Puls Radomska jest podanie przez osobę wylosowaną prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru kontaktowego (w celu dostarczenia przesyłki).
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD