Luxbud

Ulica Krasickiego w Radomsku będzie remontowana

Jubiler Ako

Radni powiatowi na sesji (30 maja) zadecydowali o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Urzędu Miasta w związku z remontem ulicy Krasickiego w Radomsku.

Rada podjęła uchwałę istotną przed rozpoczęciem prac przy przebudowie drogi powiatowej nr 3947E – odc. ul. Krasickiego w Radomsku. Chodzi o zgodę na udzielenie miastu Radomsko pomocy rzeczowej w postaci wykonania robót budowlanych związanych z wymianą infrastruktury podziemnej na modernizowanym odcinku tej ulicy. W ramach tych prac Powiat dokona także modernizacji kanalizacji deszczowej, co zgodnie z przepisami powinno leżeć w gestii władz miasta, które jest właścicielem tej kanalizacji. Wszelkie nakłady ponoszone na modernizację tej kanalizacji muszą więc stanowić majątek miasta.

Wartość pomocy, o której mowa, oszacowano na 1 235 171 zł. Wiadomo już, że władze Radomska ze swej strony deklarują dofinansowanie podobną kwotą innych inwestycji prowadzonych na powiatowych drogach na terenie Radomska. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem i Miastem. Uchwała podjęta na sesji umożliwi jego podpisanie.

Radni wyrazili zgodę na zbycie kolejnych sześciu niezabudowanych działek w Strzałkowie na terenie po byłej Szkole Rolniczej. Działki będące własnością Powiatu, przeznaczone są na budowę domów jednorodzinnych (wójt gminy Radomsko w grudniu 2021 r. ustalił warunki zabudowy). Środki uzyskane w wyniku sprzedaży zostaną wydane na inwestycje drogowe.

Uchwalono także zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029. Dotyczą one m. in.:

  • przebudowy drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku. Zmiany polegają na zmniejszenie planu wydatków na rok 2022 o kwotę 872.895 zł w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania w cyklu dwuletnim;
  • zmniejszenie o kwotę 2.520.365 zł planu dochodów z tytułu dotacji RFRD na rok 2022 i przesunięcie ich na rok 2023 (łączna wartość zadania: 5.243.664 zł, w tym w 2022 r. – 2.277.561 zł, 2023 r. – 2.966.103 zł;
  • przesunięcia w ramach planu wydatków kwoty 255.000 zł w związku z otrzymaniem informacji PFRON o nieotrzymaniu dofinansowania zadania „Modernizacja łazienek w SOSW w Radomsku”;
  • ponadto w związku z realizacją budowy kanalizacji deszczowej – zwiększenie o kwotę 1.777.561 zł planu dochodów pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na sfinansowanie tej budowy. Zwolnione środki z wkładu własnego w wys.130.092 zł – zostaną przesunięte do rezerwy celowej na inwestycje drogowe.

Kształt budżetu po zmianach: dochody – 131.831.837, wydatki – 143.284.396 zł, deficyt – 11.452.559 zł, spłaty kredytów – 2.050.000 zł, spłaty pożyczek 1.000.000 zł. Nadwyżka budżetowa za rok ubiegły 12.502.559 zł.

 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD