Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie pracowników i pracodawców

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.


Wnioski będą przyjmowane od 14 do 20 lutego br.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki mają być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 8. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą m in. następujące kryteria:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2023 r. poz. 735).

Zasady przyznawania środków z KFS obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2024 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej https://radomsko.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również w urzędzie ul. Tysiąclecia 2 w Radomsku – Referat Instrumentów Rynku Pracy – pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 42.


Czytaj też: Dziś przypada “Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą”

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD