Powiatowa oświata na celowniku radnych

Reklama
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego obradowała w trybie zdalnym w czwartek 19 listopada.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawierającej program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Aktywna współpraca samorządu z organizacjami  pozarządowymi i środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem. Podstawowymi efektami takiej współpracy powinno być  umacnianie w społecznej  świadomości odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb. Program powstał w oparciu o wiedzę  i doświadczenie zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak również  organizacji pozarządowych – tłumaczy Wioletta Bąk-Kempa, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.
fot.Starostwo Powiatowe
W 2021 roku na realizację  zadań  publicznych objętych programem z budżetu powiatu przeznaczone ma zostać 91 000 złotych. Dodatkowo ponad 190 000 zł z dotacji celowej będzie wydane na zadania związane z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, a kwota 40 000 zł – na działania na rzecz osób niepełnosprawnych będzie finansowana ze środków PFRON.
Wśród priorytetowych zadań publicznych wymieniono:
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– w zakresie krajoznawstwa i turystyki: wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu, drugi zlot turystyczny Powiatu, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu, impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka.
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: rekreacja – aktywne formy spędzania czasu wolnego, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – w różnych dyscyplinach sportu
– upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie Powiatu, wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Powiatem.
–  akcja 1% dla organizacji opp z terenu Powiatu,
– prowadzenie w Powiecie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Analizowano przygotowany przez pracowników Wydziału Edukacji raport na temat bezpieczeństwa uczniów w szkołach ponadpodstawowych oraz na temat działań podjętych przez szkoły i placówki w celu wyeliminowania występowania patologicznych zachowań uczniów na terenie szkoły i poza jej terenem. Jak wynika ze statystyk w objętym sprawozdaniem okresie II półrocza roku szkolnego 2019/20 (gdy ze względu na pandemię od połowy marca prowadzono nauczanie zdalne) w szkołach odnotowano znacznie mniej niż w poprzednich latach bójek i pobić (1 przypadek w szkole, dwa – poza szkolą), kradzieży (2), agresywnych zachowań (1) nietrzeźwych uczniów (4).
We wszystkich szkołach i placówkach wdrożono niezbędne w czasie pandemii procedury mające za zadanie zminimalizować ryzyko transmisji wirusa COVID -19, regulaminy oraz środki bezpieczeństwa i higieny. Szkoły współpracują z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Powiatową Komendą Straży Pożarnej oraz Państwową lnspekcją Pracy.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt przekazania 60 000 złotych Miejskiej Bibliotece Publicznej, która od lat wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Wysłuchali też informacji o wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2020 roku w działach: oświata i  wychowanie; edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport oraz przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2021 roku.
(Informacja: Starostwo Powiatowe)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD