Magdalena Spólnicka

PUP: Pieniądze na założenie własnego biznesu

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą złożyć wniosek w terminie od 12 do 16 czerwca 2023 roku.


Planowane dotacje realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, „Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa”:

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, które na dzień 01.06.2023 r. wynosi 7 124,26 zł.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:

  •  kobiety,osoby młode (w wieku 18 – 29 lat),
  • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Kompetencje cyfrowe

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027”, w przypadku wsparcia osób w wieku 15 – 29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – przed złożeniem wniosku o dotację należy pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta.

Spotkania informacyjne

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.

Spotkania odbędą się w dniach:

– 07.06.2023 r. godzina 08.00 i 11.00

– 12.06.2023 r. godzina 11.00.

Czas na biznes

06.06.2023 r. o godzinie 9.00 w siedzibie PUP w Radomsku odbędzie się spotkanie informacyjne „Czas na biznes (?)” dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród ekspertów z lokalnych instytucji wspierających przedsiębiorców znajdą się m.in. przedstawiciele Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zapisy na zajęcia będą przyjmowane:

  •  telefonicznie pod numerem 44 683 73 54 do 56, 58 i 62 wew. 26 lub 60,
  • mailowo: m.gielec@pup-radomsko.pl; j.wieczorek@pup-radomsko.pl;
  • osobiście w siedzibie Urzędu: stanowiska 6 i 7.

Regulamin przyznawania dotacji obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko – Referat Instrumentów Rynku Pracy) – pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu będą zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.


Czytaj też:  Ponad 11 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych [FILM]

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD