Sesja Rady Powiatu – wybrano skład komisji konkursowej na dyrektora szpitala w Radomsku

Reklama

Sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego obradowała w środę, 26 października. Wybrano m.in. skład komisji konkursowej do wyłonienia nowego dyrektora szpitala w Radomsku. A także uchwalono szereg zmian w tegorocznym budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029.


Radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę dotyczącą zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat. Dotyczy ona wynagrodzenia dla nauczycieli pełniących funkcję mentorów, czyli opiekunów osób odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela. Zapoznali się też z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022. W wyniku naboru elektronicznego w tym roku do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, zostało zakwalifikowanych 952 absolwentów szkół podstawowych (utworzono 31 oddziały klas pierwszych).

Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku

Powołano również komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora radomszczańskiego szpitala. Do jej składu wybrani zostali radni: Edyta Sapis-Drozdek (przewodnicząca komisji), Krzysztof Zygma, Grażyna Strojkowska, Sylwia Jaworska-Zienkiewicz. W komisji zasiądzie także radny Waldemar Zasada, jako przedstawiciel Społecznej Rady Szpitala Powiatowego.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Radomszczańskiego do spółdzielni socjalnej Hibiscus, co powinno ułatwić utrzymanie porządku na terenach zielonych, drogach i chodnikach. Zaakceptowali też zwiększenie limitu maksymalnej wysokości składki członkowskiej w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego do 40 gr na mieszkańca powiatu (wcześniej wysokość stawki wynosiła 20 groszy). W 2023 r. składka ma wynieść 30 groszy od mieszkańca powiatu.

Uchwalono szereg zmian w budżecie powiatu na 2022 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029, m. in. zwiększono plan dochodów i wydatków:

  • o kwotę 121.660 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach projektu Polska Cyfrowa na zadanie „Cyfrowy Powiat”;
  • o kwotę 20.000 zł w związku z pozyskaniem przez I LO w Radomsku darowizny z PGE na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej;
  • o kwotę 100.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby rejestracji pojazdów (i tym samym większymi wydatkami w tym zakresie);
  • o kwotę 22.422 zł w związku z pozyskaniem przez ZSP nr 1 środków w ramach programu Erasmus na projekt „Mistrzowie w swoim fachu”;
  • o kwotę 563.417 zł w związku z pozyskaniem przez ZSDiOŚ w Radomsku środków z RPO na projekt „Rozwój CKZ w Drzewniaku”.

W związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody powiatu zwiększyły się o 6.076.607 zł (w efekcie zmniejszony został deficyt o kwotę 4.574.507 zł).

Budżet po zmianach kształtuje się następująco: dochody: 146.391425 zł, wydatki 164.998.885 zł, deficyt 18607.460 zł, spłaty kredytów 2.050.000 zł, spłaty pożyczek 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły 12.609.904 zł, wolne środki 7.047.555 zł.

Radni przyjęli również sprawozdania starosty z działalności Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, a także sprawozdania z działalności Rady Powiatu w okresie od 19 września do 17 października br.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD