W Łódzkiem ZUS wypłaca 3,3 tys. rent wypadkowych

Reklama

3,3 tys. osób w Łódzkiem otrzymuje z ZUS-u rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W całym kraju rentę wypadkową pobiera ok. 64 tys. osób.


Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że brak ubezpieczenia wypadkowego, może pozbawić ich prawa do świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową. Szczególnie dotyczy to osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło, od której nie są odprowadzane składki – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Renta wypadkowa przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, niezależnie od długości trwania tego ubezpieczenia, a także bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej takim wypadkiem.

O tym, czy niezdolność do pracy ma związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową orzeka lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska.

Świadczenie na wniosek

ZUS nie wypłaca z urzędu renty wypadkowej. Konieczny jest wniosek, który można pobrać ze strony zus.pl. Formularz dostępny jest również w każdej placówce ZUS w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS. Można go przesłać elektronicznie przez PUE ZUS lub skorzystać z pośrednictwa: operatora pocztowego, płatnika składek, czy polskiego urzędu konsularnego – dodaje rzeczniczka.

Do wniosku należy dołączyć:

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych wraz z dokumentami potwierdzającymi okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,

  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie,

  • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentację medyczną,

  • wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu,

  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz z wyjaśnieniami poszkodowanego oraz informacjami zebranymi od świadków, bądź decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Wymagane dokumenty należy złożyć nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Kiedy renta nie przysługuje?

Zdarzają się sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje. Na przykład, jeśli wypadek w pracy jest skutkiem wyłącznego złamania przez poszkodowanego przepisów o ochronie życia i zdrowia, gdy nastąpiło to umyślnie lub z powodu jego rażącego niedbalstwa. Renta wypadkowa nie przysługuje również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Uprawniony może pobierać półtora świadczenia

Jeśli osoba ubezpieczona nabędzie prawo do emerytury, to ZUS będzie wypłacał oba świadczenia- przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury lub emeryturę powiększoną o połowę renty. Zastosowanie tych proporcji jest uzależnione od wysokości pobieranych świadczeń (świadczenie wyższe wypłacamy w 100 proc., świadczenie niższe w 50 proc.) lub od wyboru świadczeniobiorcy.

Co ważne w przypadku osiągania jakiegokolwiek przychodu z tytułu podjęcia zatrudnienia np. na umowę o pracę, umowę zlecenia, nie przysługuje prawo do wypłaty półtorakrotnego świadczenia. W takiej sytuacji ZUS wypłaca jedno świadczenie – korzystniejsze, lub wybrane przez klienta.


Czytaj też: ZUS ostrzega emerytów

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD