Luxbud

We wrześniu ruszy kwalifikacja wojskowa

Jubiler Ako

Wojewoda łódzki ogłosił kwalifikację wojskową na obszarze województwa łódzkiego. Stawić się mają roczniki 1997-2002. Mieszkańcy powiatu radomszczańskiego na kwalifikację stawić się mają w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, od dnia 6 września do dnia 22 października 2021 r.


Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej i dokonanie wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz założenie lub aktualizacja ewidencji  wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych.


DO KWALIFIKACJI WZYWA SIĘ:

 • mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1997 -2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

  Gdzie się stawić?

 • Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowa komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na ich miejsce pobytu stałego.
 • Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowa komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.
 • Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

Ważne: W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Co zabrać ze sobą?

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PO RAZ PIERWSZY PRZEDSTAWIA:

 1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 2. Powiatowej komisji lekarskiej:
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

OSOBA KTÓRA STAWAŁA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I UBIEGA SIĘ O ZMIANĘ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, PRZEDSTAWIA:

 1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 2. Powiatowej komisji lekarskiej:
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • wojskowy dokument osobisty;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

UREGULOWANIE STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Osoby które stawiły się do kwalifikacji wojskowej z dniem w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej określające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D” stało się ostateczne tj. po 14 dniach od daty ich doręczenia zainteresowanemu, o ile strony nie wniosły odwołania w tej sprawie przenosi się do rezerwy.
 2. Osoby które stawiły się do kwalifikacji wojskowej z dniem w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej określające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „E” stało się ostateczne tj. po 14 dniach od daty ich doręczenia zainteresowanemu, o ile strony nie wniosły odwołania w tej sprawie skreśla się z ewidencji wojskowej. Osoby takie nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej.
 3. Osoby które stawiły się do kwalifikacji wojskowej w stosunku do których orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej określiło kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „B” (czasowo niezdolny) nie przenosi się do rezerwy i nie wydaje się zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej „A”, „D” lub „E”.

Ważne: Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI

Terminy kwalifikacji na obszarze administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim:

 1. Powiat radomszczański – w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, od dnia 6 września do dnia 22 października 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Pod nr tel. 261-167-215

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD