Zarząd Powiatu Radomszczańskiego z absolutorium

Reklama

Podczas sesji absolutoryjnej radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym powiatu radomszczańskiego, wraz z wykonaniem budżetu w 2022r. Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i absolutorium.


Podczas środowej sesji radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. Głosowanie nad absolutorium poprzedziło udzielenie wotum zaufania zarządowi oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok.

Podsumowujemy czwarty rok kadencji. Udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji. Wartość tych inwestycji to prawie 50 mln zł. Dzięki pozyskanym funduszom i zaangażowaniu wielu osób udało się wyremontować 62 km powiatowych dróg. Na oświatę w 2022 roku przeznaczono 67 milionów. Działalność szpitala zamyka się z zyskiem. Mam nadzieję, że podjęte przez nas działania umożliwią leczenie najmłodszych pacjentów. Dziękuje zarządowi, sekretarzowi, skarbnikowi, radnym i wszystkim pracownikom starostwa za owocną współpracę – mówiła starosta Beata Pokora.

Radni nie byli jednogłośni. Wskazywali głównie na problem z przywróceniem oddziału dziecięcego w radomszczańskim szpitalu.

Jako powiat nie posiadamy od dwóch lat strategii. Od dwóch lat oprócz nasadzeń następczych w powiecie nie posadzono drzew. Nie wiem, jak wygląda sytuacja turystyki, ochrony środowiska, ekologii w powiecie. Na tą chwile to nie wiemy dokąd zmierzamy. Komunikacja z mieszkańcami jest na ograniczonym poziomie. Wydawnictwo wydawane przez Starostwo ma na celu promocję pewnych osób z zarządu. Od ponad dwóch lat w szpitalu nie ma oddziału dziecięcego, nie widzę również działań, które służyłyby rozwiązaniu tego problemu. Dlatego będę głosował przeciwko – mówił radny Marek Rząsowski.

Pod kątem technicznym jesteśmy przygotowani. Powodem braku oddziału dziecięcego jest sytuacja na rynku medycznym, a dokładnie problemy z kadrą medyczną. Jak zarząd podjęliśmy wszelkie działania. Codziennie mamy wizyty rodziców. Poszukujemy lekarzy w całej Polsce – tłumaczyła starosta Beata Pokora.

Powiaty są na granicy wytrzymałości finansowej. Pieniędzy jest za mało, subwencja oświatowa jest zbyt niska. Bardzo się cieszę, że trwają konsultacje społeczne związane z opracowywaną strategią powiatu radomszczańskiego. To okazja aby mieszkańcy mogli zabrać głos. Kwestie z problemami medycznymi są obecne w całym kraju. Trudno zaprzeczyć temu, że brak tego oddziału znacznie utrudnia życie mieszkańcom naszego powiatu – mówił radny Wojciech Ślusarczyk.

Brak oddziału dziecięcego jest bolączką powiatu. Radomszczańscy pacjenci są źle traktowani w innych szpitalach. Zwłaszcza w bełchatowskim szpitalu. Odbudować coś co zostało zamknięte jest bardzo trudne – mówił radny Arkadiusz Ciach.

W związku z kontynuacją prac nad strategią rozwoju zapraszamy mieszkańców powiatu do udziału w warsztatach strategicznych, które odbędą się w środę 28 czerwca – zachęcała wicestarosta Małgorzata Lewandowska.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej radni podjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

Prognozowane dochody Powiatu zostały wykonane w kwocie 145.261.913 zł, co stanowi 98,18 proc. planu ustalonego przez Radę Powiatu, wydatki zrealizowane w kwocie 153.991.842 zł (na poziomie 92,45 proc.) ustalonego planu. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 8.729.929 zł, zamiast planowanego deficytu w wysokości 18.607.460 zł. Dochody bieżące wykonane w wysokości 140.728.481 zł, dochody majątkowe zrealizowane na poziomie 4.533.431 zł, wydatki majątkowe w wys. 14.761.408 zł. Na koniec 2022 r. powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania długoterminowe wynoszą 8.113.972 zł (spadek zobowiązań w stosunku do grudnia 2021 r. o kwotę 2.050.000 zł).Radni pozytywnie rozpatrzyli również raport o stanie powiatu. Nie podjęto planowanej dyskusji.

Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021-2029. Wśród proponowanych zmian znalazły się:

Zmiany w budżecie:

  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 786.667 zł w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Ministra Finansów na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w Kraszewicach;
  • przesunięcie w ramach wydatków projektu Cyfrowy Powiat kwoty 22,5 tys. zł ze środków inwestycyjnych na bieżące, kwotę pozostałą po zakupie sprzętu i oprogramowania poprawiającego bezpieczeństwo planuje się przeznaczyć na zakup nowych komputerów stacjonarnych dla pracowników;
  • przesunięcie kwoty 10.938 zł ze środków bieżących na inwestycyjne w zakresie projektu Rozwój CKZ w Drzewniaku (zaplanowany jest zakup doposażenia pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna);
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13.964 zł w związku z dochodem z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne;
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 95.000 zł w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację podłogi w sali sportowej przy ZSP w Przedborzu;
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 21.603 zł w związku z otrzymaniem środków PFRON na obsługę projektu „Aktywny samorząd”;
  • ujęcie w planie przedsięwzięć wieloletnich: modernizacji kuchni wraz z zapleczem w budynku SOSW w Radomsku (wartość ogółem: 172.000 zł), dostosowania budynku DPS w Radziechowicach dla osób niepełnosprawnych (podjazd, wartość ogółem: 48.610 zł).
Budżet po zmianach: dochody 173.218.918 zł, wydatki 189.692.569 zł, deficyt 16.473.651 zł, spłaty 2.050.000 zł, wolne środki 18.523.651 zł.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD