Budżet powiatu radomszczańskiego na rok 2021 został uchwalony

Reklama

14 radnych ,,za”, dziewięciu się wstrzymało – taki jest wynik głosowania w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2021.

Nie jest to budżet, z którego możemy być dumni. To budżet dostosowany do kwot subwencji, dotacji oraz udziału w dochodach PIT i CIT, przekazywanych z budżetu centralnego – podkreśla starosta Beata Pokora.

XXVI sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego zwołana 29 grudnia, tak jak poprzednie, odbywała się w trybie zdalnym. Radni, po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetowej, uchwalili budżet powiatu na 2021 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2021 —2029. W głosowaniu brało udział 23 radnych, 14 z nich głosowało za uchwaleniem budżetu. Dziewięciu radnych z Klubu Radnych PiS wstrzymało się od głosu.

Przyszłoroczny budżet przewiduje: dochody w wysokości 121.004.592 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 119.372.062 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.632.530 zł.

Wydatki mają wynieść 118.954.592 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 117.317.711 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.636.881 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.050.000 zł, zostanie ona przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Obniżka dochodów powiatu oraz zbyt niska w stosunku do potrzeb subwencja oświatowa przyznawana z budżetu centralnego spowodowała konieczność ograniczenia zadań inwestycyjnych i bieżących wydatków. Na etapie planowania budżetu na 2021 rok na liście inwestycji (w sumie kwota: 1.636.881 zł) znalazły się jedynie najpilniejsze zadania, m. in.:

 • budowa geoportalu (742 689 zł),
 • modernizacja szatni w II LO (250 000 zł),
 • modernizacja części łazienek DPS w Radomsku (200 000 zł),
 • dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż. (50 000 zł),
 • zakup materiałów do budowy chodników w ramach umów z gminami (150 000 zł),
 • zakup sprzętu elektronicznego i łączności dla komendy PSP w Radomsku (21 800 zł).

Na ostatniej w tym roku sesji radni uchwalili też szereg zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, który ostatecznie wynosi: po stronie dochodów – 127.998.846 zł, po stronie wydatków – 133.894.789 zł. Deficyt – 5.895.943 zł, wolne środki za rok 2019 – 5.404.569 zł, nadwyżka budżetowa za rok 2019 – 2.141.374 zł, spłaty kredytów i pożyczek – 1.650.000 zł.

Uchwalone zostały także stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu w 2021 roku. Kwoty tych opłat utrzymane zostały na tym samym poziomie co w roku 2020. Przypomnijmy, za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu w przypadkach określonych w ustawie ,,prawo o ruchu drogowym” obowiązują następujące opłaty:

 • rower lub motorower – 119 zł;
 • motocykl – 237 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 518 zł;
 • pojazd powyżej 3,5 t do 7,5 t – 648 zł;
 • pojazd powyżej 7,5 t do 16 t – 987 zł;
 • pojazd powyżej 16 t – 1 355 zł;
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 650 zł.

Radni przyjęli zmiany w uchwale dotyczącej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (korekty dotyczą uregulowań zasad pracy komisji konkursowych powołanych do opiniowania w otwartych konkursach ofert) oraz zatwierdzili wystąpienie Komisji Rewizyjnej, sporządzone po kontroli wybranych inwestycji drogowych wykonanych w 2020 roku.

Rada zatwierdziła również plany pracy komisji oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, przewidujący m. in. wykonanie kontroli wydatków rzeczowych (artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych) w II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku, kontrolę działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku za 2020 rok w zakresie dystrybucji środków w ramach niwelowania skutków pandemii SARS-CoV-2 oraz kontrolę inwestycji: remontu łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

(Informacja: Starostwo Powiatowe)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD