Select

O “niezadowalającym” stanie dróg w powiecie na obradach komisji w Starostwie i nie tylko

Polonaisse

Na obradach Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego, w poniedziałek (25 kwietnia) radni omawiali tematy związane z działalnością powiatowego lekarza weterynarii, pozimowego stanu dróg w powiecie, który oceniono jako “niezadowalający”. Przedmiotem obrad były także dane dotyczące pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na różne zadania wykonywane przez urząd.

Radni zapoznali się raportem dotyczącym działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W 2021 roku przeprowadzono łącznie ponad 1214 kontroli. M. in. pobrano 166 próbek do badań laboratoryjnych (w ramach monitoringu żywności pochodzenia zwierzęcego) oraz 78 w ramach monitoringu pasz, przeprowadzono 227 441 badań poubojowych zwierząt w rzeźniach i gospodarstwach oraz 342 kontrole w ramach bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego, wystawiono 1426 świadectw zdrowia.

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi również stały monitoring wyrobów gotowych do spożycia w zakresie badań mikrobiologicznych. W ramach ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt m. in. wykonano 9963 badań w celu nadzoru i zwalczania chorób (pryszczyca, choroba pęcherzykowa świń, pomór klasyczny świń i dzików, afrykański pomór świń, choroba niebieskiego języka bydła i owiec, podejrzenie wścieklizny, skuteczność szczepienia lisów w kierunku wścieklizny, HPAI, bruceloza owiec, salmonelloza drobiu i in.),

W 2021 roku w związku z wystąpieniem na terenie powiatu włoszczowskiego ogniska afrykańskiego pomoru świń cztery gminy z terenu naszego powiatu: Masłowice, Wielgomłyny, Przedbórz i Żytno znalazły się na obszarze objętym ograniczeniami. Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi stały monitoring w kierunku afrykańskiego pomoru świń (pobieranie próbek od żywych świń oraz każdego znalezionego martwego dzika, dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych i odstrzelonych). Odstrzał sanitarny dotyczył 621 dzików.

Tematem obrad była także informacja na temat kół łowieckich działających na terenie powiatu (w sezonie łowieckim 2021/22 gospodarkę łowiecką w wydzierżawionych 30 obwodach prowadziło 26 kół łowieckich) oraz informacja na temat problemów związanych z zanieczyszczeniem ochrony środowiska na terenie powiatu (w tym: gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii).

Analizowano także informację na temat stanu dróg powiatowych po okresie zimowym.

 • Jak wynika z raportu przygotowanego przez pracowników Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku stan techniczny nawierzchni jezdni na większości dróg powiatowych jest niezadowalający. Konieczne jest przeprowadzenie remontów, wykonanie tzw. nakładek lub nawet przebudowy. Takie zabiegi powinny być prowadzone na każdej drodze raz na 15 – 20 lat (w zależności od konstrukcji).

Po przeprowadzonej w lutym wizji lokalnej stwierdzono, że w najgorszym stanie technicznym znajdują się następujące odcinki dróg powiatowych:

 • nr 3907E odcinek Pągów – Sady (gm. Żytno)
 • nr 3918E między Myśliwczowem, Maksymowem, Kozim Polem i Wymysłowem (gm. Wielgomłyny/Żytno)
 • nr 3509E pomiędzy miejscowościami Blok Dobryszyce, Okrajszów i Kietlin (gm. Radomsko/miasto Radomsko);
 • nr 3928E pomiędzy mostem na rzece Widawce a Słostowicami (gm. Gomunice).

Od 8 marca prowadzone są pozimowe remonty cząstkowe bitumicznych nawierzchni dróg powiatowych. Planowany termin zakończenia tych prac – 15 maja (termin może się przedłużyć w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Przedmiotem obrad były także dane dotyczące pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na różne zadania wykonywane przez Powiat.
Wśród pozyskanych kwot wymienić należy:

 • 217 077,50 zł – dofinansowanie uzyskane od Zarządu Woj. Łódzkiego w ramach konkursu ,,Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności” Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego. Zadanie „Cyfrowa szkoła – rozwój edukacji cyfrowej w I LO w Radomsku” obejmuje wyposażenie pracowni w narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania: 19 zestawów komputerowych, 8 tabletów, drukarka laserowa, 3 monitory interaktywne, podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez zorganizowanie szkoleń.
  Całkowita wartość projektu: 233 437,50 zł, wkład własny: 16 360 zł;

CZYTAJ WIĘCEJ: I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku zostanie doposażone w nowy sprzęt komputerowy

 • 618 868 zł – dofinansowanie uzyskane od Zarządu Woj. Łódzkiego w ramach konkursu „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” RPO Woj. Łódzkiego. Zadanie „Szansa w rodzinie zastępczej II – kreatywni” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w powiecie radomszczańskim. Całkowita wartość projektu: 728 080 zł, wkład własny PCPR: 109 212 zł;
 • 379 334 zł – dofinansowanie uzyskane od Zarządu Woj. Łódzkiego w ramach konkursu ,,Kształcenie zawodowe” RPO Woj. Łódzkiego. Zadanie „Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera uczniów” dotyczy: zorganizowania staży, szkoleń i kursów dla uczniów zwiększających szanse na rynku pracy, – podniesienia kompetencji nauczycieli zawodowych poprzez kursy, wyposażenia w sprzęt niezbędny do pracowni poligraficznych w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Całkowita wartość projektu: 424 962,50 zł, wkład własny w postaci niepieniężnej (udostępnianie sal lekcyjnych w ramach szkoleń).
 • 361 464 zł – dofinansowanie uzyskane od Zarządu Woj. Łódzkiego w ramach konkursu „,Kształcenie zawodowe” RPO Woj. Łódzkiego. Zadanie „Wsparcie uczniów i nauczycieli z ZSP nr 1 w Radomsku” dotyczy: zorganizowania staży, szkoleń i kursów dla uczniów, zwiększ. szanse na rynku pracy, podniesienia kompetencji nauczycieli zawodowych poprzez kursy, wyposażenia w sprzęt pracowni szkolnych. Całkowita wartość projektu: 402 894 zł, wkład własny w postaci niepieniężnej (udostępnianie sal lekcyjnych).

CZYTAJ WIĘCEJ: Dwie szkoły z Radomska otrzymały ponad 740 tys. złotych dofinansowania na kształcenie zawodowe

 • 403 304 zł dofinansowanie uzyskane od Zarząd Woj. Łódzkiego w ramach konkursu „Kształcenie zawodowe” RPO Woj. Łódzkiego. Zadanie „Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na rozwój!” dotyczy: zorganizowania staży, szkoleń i kursów dla uczniów, zwiększ. ich szanse na rynku pracy, podniesienia kompetencji nauczycieli zawodowych poprzez kursy, wyposażenia w sprzęt pracowni szkolnych. Całkowita wartość projektu: 448 116 zł, wkład własny w postaci niepieniężnej (udostępnianie sal lekcyjnych). Umowa nie została jeszcze zawarta.
 • 65 000 zł – dofinansowanie uzyskane od Sejmiku Woj. Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na budowę ścianki wspinaczkowej w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku (kolejna nowa ścianka pozwoli na powiększenie zakresu świadczonych usług na rzecz młodzieży szkolnej w ramach lekcji wychowania fizycznego, ze ścianki wspinaczkowej będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu). Całkowita wartość projektu: 102 974 zł, wkład własny: 37 974 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prawie 300 tys. zł na budowę i modernizację obiektów sportowych trafi do powiatu radomszczańskiego

Złożone wnioski:

 • do programu grantowego „Dostępny samorząd” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek złożony na kwotę 90 758 zł. Przedsięwzięcie „Dostępność w Starostwie Powiatowym w Radomsku” obejmować ma poprawę: dostępności architektonicznej: m. in. zakup i ułożenie ścieżek dojścia prowadzących i ostrzegawczych, nakładek antypoślizgowych na schody, krzesła ewakuacyjnego; pętli indukcyjnej przenośnej, zakup tablic tyflograficznych, oznakowanie pomieszczeń alfabetem Braille”a. (Nie ma jeszcze wyników)
 • cztery wnioski do programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E:

 • droga nr 3921E (Przedbórz – Grobla – Taras – Faliszew – granica powiatu), droga nr 3926E (na odcinku Kobiele Wielkie – Ujazdówek – Babczów – Biestrzyków – Rzejowice – Borki), droga nr 3509E (na odcinku Blok Dobryszyce – Okrajszów – Kietlin), droga nr 3903E (na odcinku Skrzypiec – Borowa – Piaski), droga nr 3920E (na odcinku Przedbórz – Kawęczyn – Sokola Góra – Trzebce – Perzyny – Kruszyna – Wielgomłyny). Przewidywana wartość inwestycji: 20 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 19 000 000 zł, wkład własny w kwocie 1 000 000 zł.

2. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3952E, nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E:

 • droga nr 3952E (ul. Piłsudskiego w Radomsku na odcinku ul. Staffa – ul. Szarych Szeregów), droga nr 3923E (ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Kobiele Wielkie), droga nr 3934E (m. Łowicz), droga nr 3931 (ul. Mickiewicza w m. Gorzędów na odcinku ul. Chopina – PKP). Przewidywana wartość inwestycji: 5 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 4 250 000 zł, wkład własny: 750 000 zł.

3. Cyfryzacja baz danych geodezyjnych – egib. Zadanie obejmować będzie:

 • opracowanie i utworzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz zasilenie tymi bazami istniejącego systemu do prowadzenia zbioru danych infrastruktury informacji przestrzennej. Dodatkowo przy tej usłudze zlecona zostanie odrębna usługa wykonania weryfikacji (kontroli) materiałów powstałych w wyniku wykonania ww. prac. Powyższe zadanie będzie przeprowadzone dla: gm. Gomunice – obręb Chrzanowice, Gertrudów, Kletnia, Kocierzowy, Kolonia Kletnia, Wąglin; Gm. Wielgomłyny – obręb Trzebce, Kruszyna, Wola Kuźniewska; Gm. Radomsko – obręb Bobry, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Jadwinówka, Kietlin, Kolonia Kietlin, Okrajszów, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe; Gm. Kamieńsk – obręb Barczkowice, Danielów, Dąbrowa, Gałkowice Nowe, Gałkowice Stare, Gorzędów, Huta Poraj ska, Koźniewice, Ochocice, Podjezioro, Pytowice, Ruszczyn, Siódemka, Szpinalów, Włodzimierz. Dostarczona baza danych zostanie w łączona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przewidywana wartość inwestycji: 7 525 920 zł, kwota wnioskowanych środków: 6 773 328 zł, wkład własny: 752 592 zł

4. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931 E na odcinku Pytowice – Słostowice, na odcinku Słostowice – Gomunice – Kletnia oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3923E na odcinku Magdalenki – Sekursko. Przewidywana wartość inwestycji: 3 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 2 940 000 zł, wkład własny: 60 000 zł.

Wniosek na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkurs RPO Woj. dotyczący tworzenia i rozwoju ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami. Wartość zadania: 800 000 zł, wkład własny – w postaci niepieniężnej (udostępnianie sal lekcyjnych) oraz finansowej: 10 000 zł. Wyposażone zostaną następujące pracownie: fryzjerska, stolarska, tapicerska, elektroniczna i elektryczna, przewidziane są kursy i szkolenia dostosowane do wymogów rynku pracy dla 87 uczniów kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna, technik żywienia i usług, technik elektryk, technik elektronik oraz dla 11 nauczycieli kształcących w danych zawodach.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD