SĄ JESZCZE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza ostatni nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna
w 2018 r. to 24 tys. złotych.

 Planowane dotacje realizowane będą w ramach:

  1. Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat)

 W tym naborze dotacje w ramach programu mogą otrzymać osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki:

– są osobami w wieku 18-29 lat;

  • są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);
  • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych    lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich               4 tygodni);
  • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe.

Osoby o niskich kwalifikacjach, to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem:  
–  podstawowym;
–  gimnazjalnym;
–  ponadgimnazjalnym, czyli do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum,uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową.

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy    od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

  •  Programu„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy
    w powiecie radomszczańskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
    dla osób po 29roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,tj.:

–  osoby po 50 roku życia;

–  kobiety;

–  osoby z niepełnosprawnościami;

  – osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED), tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum,uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia  jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;

-osoby długotrwale  bezrobotne – osoby,które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

  • środków Rezerwy Ministra na finansowanie programów aktywizacji zawodowej:

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi,

– osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Ważne! Należy pamiętać,iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione   od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans  na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta  w urzędzie.

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku(sala obsługi) w terminie od  28 listopada do 4 grudnia 2018roku.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników PUP w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej”.
Spotkania odbędą się w dniach:
– 27.11.2018 r. (wtorek) o godzinie 09:00,
– 30.11.2018 r. (piątek) o godzinie 09:00,
Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Bezrobotnych. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.

(info: PUP Radomsko)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD