SKO UCHYLIŁO DECYZJĘ WŁADZ RADOMSKA WS. MASZTU TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Reklama

28 lutego 2017 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta Radomska z 16 stycznia 2017 roku, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej w rejonie ul. św. Jadwigi Królowej w Radomsku. Tym samym SKO przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

– Obecnie czekamy na dostarczenie nam decyzji. Wówczas będziemy wiedzieć, jakie argumenty zostały wzięte pod uwagę przez SKO. Sprawa zostanie na nowo przeanalizowana, a potem wydana zostanie stosowana decyzja – wyjaśnia Karolina Turowska z Wydziału Informacji i Promocji UM w Radomsku.

W dniu 07.11.2016 r. firma EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej w rejonie ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.
Z załączonej do wniosku „Kwalifikacji przedsięwzięcia” wynikało, iż wnioskowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji, Prezydent Miasta Radomska poinformował mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczeń w lokalnej prasie i na stronie internetowej Miasta Radomska oraz poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.
W terminie 14 dni od podania informacji do publicznej wiadomości nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji.
Projekt decyzji opracowany przez uprawnionego urbanistę, został przekazany do Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej UM, celem uzgodnienia w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury miejskiej. Po pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji, strony postępowania zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. We wskazanym terminie, żadna ze stron nie zapoznała się z aktami sprawy i nie wniosła pisemnych uwag.
Wobec braku sprzeciwu, decyzją z dnia 16.01.2017 r., Prezydent Miasta Radomska ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej, na działce nr ewid. 120/2 obręb 33 Radomsko, w rejonie ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku”.
O wydaniu decyzji Prezydent Miasta Radomska poinformował mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczeń w lokalnej prasie i na stronie internetowej Miasta Radomska oraz poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.
W dniu 26.01.2017 r. zastrzeżenia do planowanej inwestycji w imieniu mieszkańców ul. Św. Jadwigi Królowej  w Radomsku, wniósł radny Rady Miejskiej w Radomsku  Pan Andrzej Kucharski.
W dniu 30.01.2017 r. od wydanej decyzji odwołał się Szpital Powiatowy w Radomsku, a następnie w dniu 02.02.2017 r. odwołanie wniosła Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Pismo radnego oraz odwołania Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z aktami sprawy zostały przesłane pismem z dnia 06.02.2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.
W dniu 06.02.2017 r. wpłynęło odwołanie właścicielki działki sąsiadującej bezpośrednio z terenem inwestycji, przesłane do organu odwoławczego pismem z dnia 09.02.2017 r.
W dniu 13.02.2017 r. wpłynęło pismo Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 4 w Radomsku wyrażające sprzeciw wobec lokalizacji wieży telekomunikacyjnej, przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pismem z dnia 17.02.2017 r.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD