WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH. WKRÓTCE RUSZY NABÓR WNIOSKÓW

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku udzieli wsparcia osobom bezrobotnym w ramach środków Funduszu Pracy oraz Funduszy Europejskich.

Wkrótce po raz kolejny przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży oraz o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków o zorganizowanie staży potrwa w dniach od 1 do 12 sierpnia 2016 r.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku,  w roku 2016 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w terminie od 8 do 12 sierpnia 2016 r.

– Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku lub w filii PUP w Przedborzu, u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2016 r. to 23 tys. złotych – wyjaśnia dyrektor PUP w Radomsku Łukasz Więcek.

Planowane formy aktywizacji realizowane będą w ramach:

Środków Funduszu Pracy

W ramach tych środków wsparcie mogą otrzymać osoby bezrobotne u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci stażu lub otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby do 30 roku życia,

– osoby bezrobotne długotrwale,

– osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

– osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

-osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

– osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).

Aby otrzymać wsparcie w ramach tego programu, osoby bezrobotne, muszą spełnić następujące warunki:

– są osobami w wieku 18-29 lat,

– są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);

– nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby po 50 roku życia;

– kobiety;

– osoby z niepełnosprawnościami;

– osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;

– osoby długotrwale  bezrobotne – osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Ważne!Osoby bezrobotne przed złożeniem wniosku powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku. Należy również pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradca klienta w urzędzie.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku szczególnie zachęca osoby młode (które nie ukończyły 30. roku życia) spełniające warunki przystąpienia do projektu, zarejestrowane jako osoby bezrobotne do skorzystania ze wsparcia w postaci stażu lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulaminy oraz aktualne wnioski dot. zorganizowania staży oraz otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców i Dla bezrobotnych oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 11 i 12).

Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 38 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) lub wew. 12 (staże).

(info: PUP w Radomsku)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD