Zarząd Powiatu Radomszczańskiego uzyskał absolutorium za 2023 rok

Reklama

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego otrzymał absolutorium za 2023 rok. Rada Powiatu uchwaliła je jednomyślnie 23 głosami ,,za” podczas sesji, która odbyła się 26 czerwca.


Przed udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu odbyło się, równie jednomyślne, głosowanie nad uchwałami w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Radomszczańskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. Następnie przyjęty został “Raport o stanie Powiatu za 2023 r.”, który zawiera nie tylko pełen opis powiatu wraz z danymi statystycznymi, ale jest także sprawozdaniem z całości zadań wykonywanych w ciągu roku przez urzędników starostwa i jednostek powiatowych.

Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Radomszczańskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023. Także Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

Prognozowane dochody powiatu zostały wykonane w wysokości 187,989 mln zł, co stanowi 100,6 proc. planu ustalonego przez Radę Powiatu. Wydatki zrealizowano w kwocie 189,066 mln zł (na poziomie 93,08 proc. ustalonego planu).

Jak poinformowała skarbnik powiatu Magdalena Jędrzejczyk, rok 2023 można uznać za rekordowy w zakresie wykonanych inwestycji. Ich wartość wyniosła ok. 41 mln zł, z czego ok. 10 mln zł pochodziło ze środków własnych powiatu, a ponad 30 mln zł – ze źródeł zewnętrznych, w tym z programu rządowego Polski Ład – 22,3 mln zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2,5 mln zł, pomocy finansowej gmin – 1,6 mln zł, dotacji Wojewody Łódzkiego – 1,5 mln zł, WFOŚiGW – 800 tys. zł.

Dzięki wprowadzonym oszczędnościom zmniejszyła się kwota planowanego deficytu, a zaciąganie 7 mln zł planowanego kredytu nie okazało się konieczne. Deficyt w dziedzinie oświaty ostatecznie ograniczył się do 2,5 mln zł.

Budżet zamknął się deficytem 1,077 mln zł, kwota ta pokryta została z wolnych środków z lat ubiegłych.

Za udzielenie absolutorium w imieniu poprzedniego Zarządu Powiatu dziękowała przewodnicząca rady Ewa Gajzler. Starosta Łukasz Więcek podziękował ponadto wszystkim pracownikom starostwa oraz jednostek podległych powiatowi za codzienną ciężką pracę na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Nie tylko absolutorium dla Zarządu Powiatu było przedmiotem obrad podczas III sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego. Porządek obrad liczył 23 punkty. Gościem sesji była Magdalena Spólnicka, która pełni funkcję wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy, którą wszyscy obecni uczcili pamięć zmarłego niedawno byłego skarbnika powiatu Jana Gustalika. Następnie głos zabrała Magdalena Spólnicka.

Nie ma silnego województwa bez silnej stolicy, ale i nie ma silnego województwa bez silnego terenu. Dlatego w imieniu Joanny Skrzydlewskiej Marszałka Województwa Łódzkiego, całego Zarządu Województwa oraz własnym deklaruję otwartość, wsparcie i gotowość do współpracy z każdym szczeblem lokalnego samorządu. Będziemy was wspierać i pomagać w realizacji wszelkich projektów, które będą miały szansę na finansowanie ze źródeł zewnętrznych, o ile oczywiście będą one dobrze przygotowane i będą realnym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców powiatu radomszczańskiego – deklarowała Magdalena Spólnicka.

Podczas III sesji, Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2023 (za rok 2022).

Powołane zostały też Rady Społeczne SP ZOZ “Pro Familia” i Szpitala Powiatowego w Radomsku na kadencję 2024-2029. Ich pierwsze posiedzenia mają odbyć się 2 lipca.

Radni uchwalili „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”, którego celem głównym jest zapewnienie opieki nad dziećmi częściowo lub całkowicie pozbawionymi opieki rodziny naturalnej. Podjęli także uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek niezabudowanych, będących własnością powiatu. Chodzi o 10 działek położonych w Radziechowicach Pierwszych. Ponadto jedna działka zostanie przekazana (w drodze darowizny), na rzecz gminy Ładzice (ma tam zostać wytyczona droga).

Wprowadzono szereg zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu. Wśród proponowanych zmian znalazło się m.in.:

  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.034.639 zł w związku z wpływem większych niż wstępnie szacowano środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Pieniądze mają być przeznaczone na: remonty i modernizacje instalacji w budynkach oświatowych, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz inne działania proekologiczne;
  • przesunięcie kwoty 32.000 zł z rezerwy budżetowej na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacja części łazienek i pomieszczeń dla mieszkańców DPS w Radomsku, aktualizację kosztorysu Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego;
  • zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz modernizację części pokrycia dachowego w ZSP w Przedborzu;
  • zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł na przebudowy drogi powiatowej nr 3927E w Kolonii Lgota.

Budżet po zmianach: dochody – 203.217.076 zł, wydatki – 209.246.063 zł, deficyt – 6.028.986 zł, spłaty – 2.050.000 zł, wolne środki – 8.078.986 zł.

Skargę mieszkańca powiatu na bezczynność Starosty Radomszczańskiego, w sprawie hałasu emitowanego przez pociągi przejeżdżające przez Radomsko rada uznała za bezzasadną.

Radni zatwierdzili plany pracy komisji stałych, plan kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plan pracy Rady Powiatu (na II półrocze 2024 r.).Czytaj też: W czwartek utrudnienia w ruchu. Ulicami powiatu przejedzie wyścig kolarski

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD