Reklama
APLIKACJAZ ŻYCIA MIASTA

Odpowiedź PSG na oświadczenie Jarosława Ferenca w sprawie budowy sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa wystosowała odpowiedź w sprawie oświadczenie prezydenta Jarosława Ferenca. Jak zapewnia Emila Banaszczyk, dyrektor Zakładu Gazowniczego w Łodzi, PSG nie wstrzymało inwestycji zaplanowanych na terenie Radomska. Z oświadczenia prezydenta Jarosława Ferena wynikało, że Polska Spółka Gazownictwa rozpowszechnia informację jakoby Miasto wydawało niezgodne z przepisami decyzje zezwalające jej na lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych dróg gminnych.

Oświadczenie Polskiej Spółki Gazownictwa:

W odniesieniu do oświadczenia Pana Prezydenta Jarosława Ferenca, opublikowanego 29 i 30 lipca br. w mediach, w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. stanowczo protestujemy i oczekujemy na zdementowanie zamieszczonej tam informacji o rzekomym „rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji” przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz rzekomym wstrzymaniu przez PSG inwestycji w zakresie budowy sieci gazowej na terenie Radomska.

Informacje podane przez Pana Jarosława Ferenca są niezgodne z prawdą, ponieważ nie wstrzymaliśmy inwestycji zaplanowanych na terenie Radomska. Działania podejmowane przez Pana Prezydenta Ferenca, czyli m.in. wprowadzenie w wydawanych decyzjach lokalizacyjnych obowiązku „wykonywania odejść od sieci gazowej do granicy pasa drogowego, które mogą stać się przyłączami dla każdej działki budowlanej” określone przez niego, jako „działania zorientowane na dobro Mieszkańców”, w efekcie – z przyczyn ekonomicznych – spowodują zwiększenie liczby odmów Mieszkańcom zainteresowanym podłączeniem do sieci gazowej.

Może tak się stać, ponieważ do wartości inwestycji, która musi osiągnąć zakładany zwrot poniesionych przez Operatora nakładów, byłyby doliczane odcinki sieci, do których nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał się przyłączyć.

Polska Spółka Gazownictwa inwestycje dotyczące rozbudowy sieci gazowej, w tym przyłączy, realizuje bez wsparcia finansowego ze strony samorządów lokalnych, dlatego spełnione w nich muszą być wymogi efektywności ekonomicznej.

Niestety, często spotykamy się z sytuacjami, w których na etapie określania warunków przyłączenia, nie można przewidzieć sytuacji, gdy np. już po budowie gazociągu w pasie drogowym wraz z przyłączami do wszystkich zainteresowanych Klientów, trafiają do nas nowe wnioski o przyłączenie. W takiej sytuacji PSG ma obowiązek określić warunki techniczne i przy spełnionych kryteriach technicznych i ekonomicznych realizować przyłączenie.

Chcąc zmniejszyć liczbę prac ingerujących w nawierzchnię dróg, staramy się lokalizować gazociągi poza nimi i w jak największym zakresie budować sieci gazowe oraz przyłącza z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Tym bardziej niezrozumiałe wydaje się określanie wymogów budowy dodatkowych odcinków dla sieci gazowej usytuowanej poza pasem jezdni, gdzie włączenie do czynnego gazociągu nie będzie wymagało ingerencji w nawierzchnię drogi, a jedynie realizację wykopów w pasie nieutwardzonym lub na obszarze chodnika.

Obecnie oczekujemy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które określi, jaki zakres inwestycji powinien zostać zrealizowany.

Liczymy, że SKO również dostrzeże, że wymogi stawiane przez Prezydenta Radomska, zamiast wspierać powszechny dostęp do sieci gazowej, stanowią de facto barierę dalszej gazyfikacji Miasta.

Emila Banaszczyk, dyrektor Zakładu Gazowniczego w Łodzi

Oświadczenie prezydenta Jarosława Ferenca w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa:

Polska Spółka Gazownictwa rozpowszechnia informację jakoby Miasto wydawało niezgodne z przepisami decyzje zezwalające jej na lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych dróg gminnych. Są to informacje niepotwierdzone, które poprzez skierowanie odwołania od jednej z decyzji będą przedmiotem rozstrzygania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim.

Od ubiegłego roku prezydent Miasta Radomska w wydawanych przez siebie decyzjach lokalizacyjnych nakłada obowiązek, m.in. na Polską Spółkę Gazownictwa, wykonywania odejść od sieci do granicy pasa drogowego, które wg potrzeb mogą się stać przyłączami dla każdej działki budowlanej.

Zapisy o konieczności wykonywania w/w prac podyktowane są tym, że prezydent, jako zarządca dróg gminnych na terenie Miasta Radomska, zobowiązany jest dbać o powierzony mu majątek. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji kiedy po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni konieczne było jej rozcinanie, w celu wykonania prac związanych z budową przyłączy. Ponieważ w przypadku istniejących już sieci nie ma możliwości poprzedzenia inwestycji drogowej budową przyłączy przez gestora sieci, o tyle w przypadku planowania inwestycji np. przez Polską Spółkę Gazownictwa jest czas na to, aby spółka zaplanowała i wykonała swoją inwestycję w taki sposób, który później nie będzie wymagał zniszczenia nowej nawierzchni jezdni.

Prezydent podejmując w/w działania ma również na względzie fakt, iż bezpośredni dostęp do sieci gazowej powoduje, że właściciele nieruchomości w ciągu kilku lat wyrażają chęć wykonania przyłącza co może być zwielokrotnione poprzez dofinansowania na instalację ekologicznych źródeł ciepła, w tym również tych oferowanych przez Miasto Radomsko.

Mając na uwadze powyższe z całą stanowczością należy stwierdzić, że działania Urzędu Miasta w tym zakresie nie są ukierunkowane na wstrzymanie czy utrudnianie działań Polskiej Spółce Gazownictwa, a jedynie mają na celu dobro mieszkańców i efektywny rozwój miasta.

Jarosław Ferenc

Tagi
Pokaż więcej
Reklama

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close
Close
Puls Radomska

FREE
VIEW