RUSZAJĄ NABORY WNIOSKÓW

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabory wniosków o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia oraz o zorganizowanie staży.

Wkrótce po raz kolejny przyjmowane będą wnioski pracodawców o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia oraz o zorganizowanie staży. Nabory wniosków na w/w formy aktywizacji potrwają od 13.06.2016 r. do 17.06.2016 r.

– Pracodawca lub przedsiębiorca może uzyskać refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie na każdą skierowaną osobę bezrobotną. Warunkiem uzyskania refundacji jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy – wyjaśnia dyrektor radomszczańskiego pośredniaka Łukasz Więcek.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, w roku 2016 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

IMGP2682

Planowane staże realizowane będą w ramach:

Środków Funduszu Pracy

W ramach tych środków do odbywania stażu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci stażu, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby do 30 roku życia,

– osoby bezrobotne długotrwale,

– osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

– osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

– osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

– osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) – dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).

Do udziału w stażu w ramach tego programu mogą być skierowane osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki: są osobami w wieku 18-29 lat, są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy); nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie; osoby długotrwale  bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradca klienta w urzędzie.

Wnioski o zorganizowanie staży oraz refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów.

Regulaminy oraz wnioski w/w form aktywizacji osób bezrobotnych dostępne są w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58, tj.:
– pok. nr 14 (refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia), nr tel. wew. 65,
– pok. nr 11 (staże), nr tel. wew. 12

(info: PUP w Radomsku)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD