AUDYT W PGK. ZARZĄD SPÓŁKI OŚWIADCZA…

Reklama

Zarząd miejskiej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wydał oświadczenie dotyczące raportu z zakończonego w spółce audytu. To innowacyjna forma informowania dziennikarzy o działaniach kierownictwa największej miejskiej spółki…

Treść oświadczenia w obecności zastępców: Izabeli Michnowskiej i Jakuba Jędrzejczaka odczytał prezes PGK Marek Glądalski.  „(…) Audytor dokonał szczegółowej analizy wykorzystania zasobów ludzkich. Na przestrzeni lat 2006 – 2015 zanotowano 59% wzrost liczby zatrudnionych pracowników w Spółce, a co za tym również wzrost kosztów pracy. Szczególnie zwiększyła się liczba pracowników na takich stanowiskach jak: sekretarka i operator urządzeń biurowych, specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania oraz ładowacz nieczystości i pracownik prac prostych. (…) Co istotne, w trakcie audytu ustalono, że w okresie miesięcy wrzesień – grudzień 2015r. dla 43 pracowników dokonano zmian umów o pracę i przekształcono je z umów zawartych na czas określony na umowy o pracę na czas nieokreślony, a dla 128 pracowników Spółki dokonano zmian wysokości wynagrodzenia zasadniczego, polegających na wzroście tych wynagrodzeń. Sytuację tą potwierdza wzrost kosztów pracowniczych (wynagrodzenia + koszty ubezpieczenia) z kwoty 10.367.000,00 zł w 2006r. do kwoty 22.946.000,00 zł w 2015r., przy czym udział tych kosztów w kosztach działalności ogółem Spółki wzrósł z 34,76 proc. w 2006r. do 42,24 proc. w 2015r. (…) Audyt wykazał, że Spółka tylko w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. zawarła 76 umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi na wykonanie różnych opracowań o łącznej wartości 223.148,00 zł. Dla części z tych zleceń nie uzyskano w trakcie audytu potwierdzenia realizacji przedmiotu umowy, co w konsekwencji uniemożliwia jednoznaczną ocenę zasadności ponoszenia kosztów. Część z nich zaś pomimo ich wykonania i udokumentowania budzi wątpliwości z punktu widzenia merytorycznej zasadności zlecania tych prac. (…) – czytał m.in. prezes Glądalski.

Zarząd PGK po odczytaniu oświadczenia stwierdził: „Dziękujemy państwu, to wszystko…”.

Dziennikarze nie zrezygnowali jednak z zadawania pytań. Pytali m.in. wiceprezesa spółki Jakuba Jędrzejczaka, który piastował to stanowisko w latach objętych kontrolą, czy będąc w zarządzie spółki nie dostrzegał, że dzieje się w niej źle. – Spółka realizuje zadania potrzebne dla miasta Radomska zgodnie z wolą prezydenta, który realizuje nadzór właścicielski. W poprzednich latach były przyjęte założenia, że spółka miała maksymalizować możliwości inwestowania kosztem zadłużenia. Trudno powiedzieć czy jest to dobre, czy złe… Audyt stwierdza pewne fakty, czyli m.in. wysokość zadłużenia, wskaźniki, które są dla spółki niebezpieczne. Uwagę na to zwracali też radni miejscy, mówiąc, że ich zdaniem spółka prowadzona w ten sposób jest prowadzona ryzykownie – stwierdził wiceprezes Jakub Jędrzejczak. – Spółka ma taki regulamin organizacyjny, że jednoosobowo reprezentuje ją prezes naczelny, który nie dzieli się w konsekwencji podejmowanymi decyzjami – dodał Jędrzejczak.

Konsekwencją audytu – o czym informowaliśmy na naszym portalu – było zwolnienie 20 osób.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej poseł Anna Milczanowska i były prezes PGK Wiesław Kamiński zwracali uwagę, iż były to zwolnienia polityczne. Pani poseł mówiła o 3 osobach z FSG, prezes PGK o 8… Czy była to polityczna wendetta?

– Moim zdaniem w zwolnieniach nie było żadnej polityki. Musimy odchudzić PGK, to były zwolnienia miejsc dublowanych – stwierdził prezes Marek Glądalski. – Zwalnialiśmy osoby zgodnie ze schematem organizacyjnym. Pracowników niezbędnych dla spółki nie zwolniono na pewno – dopowiedziała wiceprezes Izabela Michnowska.

Czy na zwolnieniu 20 osób „odchudzenie” spółki się zakończy? – Na pewno będą naturalne odejścia ze spółki. Mam tutaj na myśli odejścia na emeryturę. Mogą też być jakieś drobne zwolnienia. Na dzień dzisiejszy trudno jest mi powiedzieć jakie… – zauważył prezes Marek Glądalski.

Pełna treść oświadczenia:

W maju 2016 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku przeprowadzono audyt z funkcjonowania i wyników Spółki w latach 2007 – 2015. Audyt obejmuje także wskazówki do wykorzystania zarówno przez Zarząd Spółki jak i właściciela – Miasto Radomsko w perspektywie dalszego funkcjonowania i rozwijania działalności PGK Sp. z o.o.

I. Audytor dokonał szczegółowej analizy wykorzystania zasobów ludzkich. Na przestrzeni lat 2006 – 2015 zanotowano 59% wzrost liczby zatrudnionych pracowników w Spółce, a co za tym również wzrost kosztów pracy. Szczególnie zwiększyła się liczba pracowników na takich stanowiskach jak: sekretarka i operator urządzeń biurowych, specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania oraz ładowacz nieczystości i pracownik prac prostych.  W trakcie czynności audytowych zwrócono się do członków kadry zarządzającej Spółki o wskazanie sytuacji/zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. Uzyskano informację, że niekorzystnie na sytuację Spółki wpływają nadmierne zatrudnienie, zbyt wysokie koszty zatrudnienia, na które nie mieli wpływu oraz występowanie zbyt dużej ilości i wartości godzin nadliczbowych w pracy kilku zakładów Spółki. Modernizacja ZUOK polegająca na budowie linii sortowniczej w 2009r. oraz jej uruchomienie w 2010 r. nie uzasadnia aż tak dużego wzrostu zatrudnienia. Co istotne, w trakcie audytu ustalono, że w okresie miesięcy wrzesień – grudzień 2015 r. dla 43 pracowników dokonano zmian umów o pracę i przekształcono je z umów zawartych na czas określony na umowy o pracę na czas nieokreślony, a dla 128 pracowników Spółki dokonano zmian wysokości wynagrodzenia zasadniczego, polegających na wzroście tych wynagrodzeń. Sytuację tą potwierdza wzrost kosztów pracowniczych (wynagrodzenia + koszty ubezpieczenia) z kwoty 10.367.000,00 zł w 2006 r. do kwoty 22.946.000,00 zł w 2015r., przy czym udział tych kosztów w kosztach działalności ogółem Spółki wzrósł z 34,76% w 2006 r. do 42,24% w 2015 r.

II. Podjęte inwestycje miały negatywny wpływ na kondycję finansową Spółki. W trakcie audytu ustalono, że w latach 2006 – 2015 stan zobowiązań Spółki z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych znacznie wzrósł z 18.154.761,96 zł w roku 2006 do 33.956.151,86 zł w roku 2015, łącznie o 15.801.389,90 zł.

 Zabezpieczenie dla większości zobowiązań ustanowionych zostało zarówno na majątku trwałym Spółki, w tym na nieruchomościach, ale również na majątku obrotowym Spółki, tj. na należnościach Spółki. Innymi słowy, prawie cały majątek Spółki zastawiony jest pod spłatę zobowiązań. Pozostały majątek trwały tj. sieci wod-kan i ciepłownicze nie mogą być przedmiotem zastawu dla pożyczek.

III. Analiza płynności finansowej wykazała:

  1. systematyczne pogarszanie wskaźników finansowych w badanym okresie :
  2. a) wskaźnik płynności I-go stopnia zmniejszył się do 0,6 w 2015 r.
  3. b) wskaźnik obrotu zobowiązań zwiększył się z 39 dni w 2010 r. do 52 dni w 2015 r.
  4. c) wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł z 41,2% w 2010 r. do 49,6% w 2015 r., chociaż jeszcze w 2006 r. kształtował się na poziomie 24,7%.

Analiza tych wskaźników wskazuje,  że Spółka posiada problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań.

IV. Audyt wykazał, że Spółka tylko w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. zawarła 76 umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi na wykonanie różnych opracowań o łącznej wartości 223.148,00 zł. Dla części z tych zleceń nie uzyskano w trakcie audytu potwierdzenia realizacji przedmiotu umowy, co w konsekwencji uniemożliwia jednoznaczną ocenę zasadności ponoszenia kosztów. Część z nich zaś pomimo ich wykonania i udokumentowania budzi wątpliwości z punktu widzenia merytorycznej zasadności zlecania tych prac.

V. Poważną pozycją w pozostałych kosztach operacyjnych stanowią darowizny na rzecz organizacji i instytucji. Wartość darowizn wzrastała w każdym roku badanego okresu by w 2014 roku osiągnąć kwotę 106.171,50 zł a w roku 2015 r . 86.436,00 zł. W trakcie analizy ustalono, że część darowizn udzielona została na rzecz instytucji podległych Urzędowi Miasta tj. MDK,MOPS, MOSiR, jednostkom oświatowym. Dokonywano również niczym nie uzasadnionych darowizn na rzecz jednostek znajdujących się w miejscowościach, w których Spółka nie prowadzi żadnej działalności, jak miejscowości w Gminie Żytno. Działania te potwierdzone przez wykonany audyt przyczyniały się do systematycznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej Spółki.

VI. Audyt dokonał analizy kwestii zakupów i dostaw objętych ustawą o zamówieniach publicznych jak i tych, które były wyłączone spod działania ustawy. Duży zakres stosowanych postępowań przetargowych uniemożliwia na dzień dzisiejszy, szczegółową ocenę ich prawidłowości, dlatego też istnieje konieczność analizy tych z nich, na które wskazuje audyt. Audyt wskazuje też na konieczność usprawnienia procedur zakupów, w szczególności w kontekście uwzględniania zasady konkurencyjności.

W konsekwencji zmian w sferze działalności Spółki, problemów z nadmiernym zatrudnieniem i płynnością finansową Spółki, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej informuje, że już podjął się realnej oceny struktury organizacyjnej Spółki oraz stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółki. W efekcie powstał nowy schemat organizacyjny, który umożliwi racjonalizację zatrudnienia oraz stałe racjonalizowanie kosztów pracy. Będzie on wciąż doskonalony. Nowy Zarząd Spółki dostosował również plan budowy środków trwałych w 2016r. do możliwości finansowych Spółki.

Podjęte zostaną działania ograniczające wzrost wszystkich pozycji kosztów działalności, zmniejszone do niezbędnego minimum zostaną koszty nie związane bezpośrednio z wykonywaniem usług komunalnych, jednak w sposób zabezpieczający świadczenie tych usług na wysokim poziomie. Jednocześnie Zarząd Spółki deklaruje utrzymanie w 2016 roku cen świadczonych usług na niezmienionym poziomie.

Prezes Zarządu

inż. Marek Glądalski

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD