Urząd Miasta przypomina o obowiązku deratyzacji

Reklama

Urząd Miasta Radomska przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie Miasta o obowiązku przeprowadzania deratyzacji (odszczurzania).


Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:

– zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

– placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi

– zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

Deratyzację przeprowadza się w razie wystąpienia takiej potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w roku w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 paździemika do 31 października w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny zostać oznakowane:

“UWAGA TRUCIZNA! GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT!”

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, natomiast zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych, itp.

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt we własnym zakresie.


Czytaj też: Pielęgnacja drzew. Urzędnicy ostrzegają przed wysokimi karami

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD