Reklama
KOMBIT-kasy

STAROSTA BEATA POKORA PODSUMOWAŁA PIERWSZY ROK KADENCJI ZARZĄDU

Podsumowanie pierwszego roku kadencji obecnego Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Podczas XIV sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego pani starosta Beata Pokora podsumowała pierwszego roku kadencji obecnego Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.20 listopada mija rocznica zwołania pierwszych obrad Rady Powiatu w obecnej VI kadencji 2018 – 2023. Za nami rok trudny i pełen wyzwań – chwile dumy związanej z dobrą realizacją założeń reformy edukacyjnej i wprowadzeniem do naszych szkół podwójnego rocznika pierwszoklasistów, radość z wykonania długo oczekiwanej inwestycji na ul. Jagiellońskiej oraz otwarcia placówki ,,Kamil” w Strzałkowie, ale także ogromna troska i poczucie bezradności, z jakim wiąże się luka finansowa spowodowana niewystarczającą subwencją oświatową, która może zagrozić stabilności powiatowego budżetu.

DROGI

Jednym z pierwszych działań był audyt stanu technicznego powiatowych dróg, zakończony raportem, w którym w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów z Wydziału Zarządzania Drogami sporządzono klasyfikację stanu dróg, wyznaczając te, które w pierwszej kolejności powinny być modernizowane. To zadanie pilne, lecz niestety, kosztowne i przekraczające finansowe możliwości powiatowego budżetu.

W 2019 roku poprawa i utrzymanie stanu powiatowych dróg kosztować będzie ponad 10 milionów złotych.

Największą w tym roku inwestycją na powiatowych drogach jest przebudowa dwóch odcinków ul. Jagiellońskiej w Radomsku, wykonana przy wsparciu z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Prace podzielono na dwa etapy: modernizację prostego odcinka pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. św. Jadwigi oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Armii Krajowej i Starowiejską.
Modernizacja pierwszego odcinka kosztowała 1 mln 985 tys. zł. Koszt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Jagiellońskiej, Armii Krajowej i Starowiejskiej w Radomsku wynosi 2,7 mln zł. Oprócz 2 mln 125 tys. zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, powiat otrzymał na ten cel 250 tys. złotych dotacji od samorządu Miasta Radomska. Przebudowano tu też system odwodnienia drogi, sieć elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizację deszczową.

Kolejne ważne dla komfortu ruchu użytkowników dróg inwestycje: – Remont nawierzchni ulicy Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku, przeprowadzony w październiku. Położono nową nawierzchnię bitumiczną na ok. 770-metrowym odcinku od Starego Cmentarza do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Koszt całości prac to nieco ponad 275 tys. zł, w tym 250 000 zł dofinansowania od miasta Radomsko.

Generalny remont mostu w Faliszewie w gm. Przedbórz. Wykonano tzw. płyty przejściowe i położono nową nawierzchnię (na odcinku 200 m). Koszt: 559 tys. zł, powiat zyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 298 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.

– Przebudowa dwóch odcinków drogi Amelin – Dziepółć (w sumie ok. 1600 metrów drogi, koszt: 568 tys. zł, w tym 284 tys. zł dotacji z Gminy Radomsko)

– Przebudowa ok. 500-m odcinka drogi Kodrąb – Lipowczyce. Modernizacja drugiego, 600-metrowego odcinka tej drogi zakończy się w najbliższych dniach. Koszt dwóch etapów inwestycji 304 tys. zł, w tym 80 tys. zł dotacji z Gminy Kodrąb).

–  Przebudowa ponad 300-m odcinków powiatowych dróg: w Kolonii Lgota (koszt zadania to 128 tys. zł, w tym dofinansowanie Gminy Lgota Wlk. w wys. 64 tys. zł),

– Przebudowa drogi w miejscowości Piaski (odcinek 300 m., koszt 99 tys. zł, w tym dofinansowanie z Gm. Gidle – 13 tys. zł)

– Przebudowa skrzyżowania w Grodzisku w gm. Żytno (koszt. 47 tys. zł).

– W najbliższych dniach zakończy się remont ponadkilometrowego odcinka drogi między Przedborzem a Piskorzeńcem. Oprócz remontu nawierzchni oraz utwardzonych poboczy, przebudowano skrzyżowanie z drogą do Gór Mokrych, wykonano też nowe oznakowanie poziome i pionowe. Koszt prac wyniósł 493 tys. zł. w tym 80-proc. rządowa dotacja (394 tys. zł) z Funduszu Dróg Samorządowych.

Bieżące utrzymanie powiatowych dróg w 2019 r. to wydatek rzędu 3,5 mln złotych.

EDUKACJA

Wiele wysiłku, emocji i pieniędzy pochłonęły zadania związane z realizacją reformy edukacyjnej. Staraliśmy się zrobić wszystko, aby skutki reformy i kumulacja absolwentów jak najmniej obciążały uczniów. Dzięki pracy wielu osób udało się uruchomić podwójną liczbę – 61 klas pierwszych i zapewnić miejsca do edukacji dla 976 uczniów po gimnazjach oraz 994 po podstawówkach. Za sukces można uznać, że mimo przyjęcia tak wielu uczniów udało się uniknąć nauki na dwie zmiany.

W porozumieniu z dyrektorami szkół wykonany został plan remontów i adaptacji, dzięki czemu powstało dodatkowych osiem pomieszczeń klasowych. Prace pochłonęły 300 tysięcy złotych. M. in. w II LO w Radomsku utworzono trzy nowe sale lekcyjne, w ZSP nr 1 na klasę zaadaptowano magazyn, a w  ZSE w pomieszczeniu po archiwum stworzono cztery sale dydaktyczne.

Podczas wakacji generalny remont przeszedł przeciekający dach budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych (koszt: 152 tys. zł). Wymiana instalacji c.o. i wod-kan. w budynku Ekonomika oraz remont sanitariatów to wydatek 579 tys. zł.

W budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku za 150 tys. zł wykonano kolejny etap prac mykologicznych (rozebrano posadzki w piwnicach budynku, skuto tynki, położono nowe, wykonano hydroizolację).

OPIEKA SPOŁECZNA

Bardzo istotną i cenną dziedziną dla naszego powiatu jest wykonywanie zadań z zakresu opieki społecznej.

* Wśród najważniejszych inwestycji w tej dziedzinie należy wymienić stworzenie nowoczesnej placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Kamil” w Strzałkowie, gdzie dom znajdzie 14 dzieci pozbawionych opieki rodziców. Ogólny koszt wyposażenia i remontu wnętrz to kwota niespełna 100 tys. zł.

* Nie ustają działania w celu poprawy funkcjonowania obu Domów Pomocy Społecznej. M. in.: w DPS w Radziechowicach zamontowano 4 nowe kotły warzelne (koszt: 91 tys. zł), przeprowadzono tam także generalny remont łazienek celem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt wartości 296 tys. zł zyskał dofinansowanie w wys. 90 tys. złotych z PFRON. Drugi etap inwestycji połączono z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych (koszt obu etapów: 527 tys. zł). DPS w Radomsku wyposażono w zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego, dla bezpieczeństwa dostosowano do tego systemu windę osobową (wartość zadania: 18 tys. zł).

* Wyremontowano schody wejściowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń przychodni ,,Pro Familia” przy ul. Przedborskiej. Koszt prac –  60 tys. zł.

* Decyzją, która zaprocentuje w przyszłości będzie plan budowy powiatowego Centrum Rehabilitacyjno – Integracyjnego. Centrum, ulokowane obok szpitala ma pomieścić kompleks placówek pomocy społecznej, oprócz PCPR, także Warsztaty Terapii Zajęciowej, Mieszkanie Chronione, Środowiskowy Dom Samopomocy. Trwa przygotowywanie projektu inwestycji, jego koszt: 150 tys. zł.

OCHRONA ZDROWIA

W ciągu ostatnich miesięcy Szpital Powiatowy w Radomsku poprawił swą renomę,  placówki medycznej wyróżniającej się w regionie nie tylko wysokiej klasy sprzętem medycznym, ale i jakością świadczonych usług. Prężnie się rozwija i zwiększa zakres usług zdrowotnych oferowanych pacjentom. Zdobył najwyższą lokatę w prestiżowym rankingu ,,Liderzy Zarządzania”, opublikowanym przez gazetę ,,Rzeczpospolita”, otrzymał tytuł Najlepiej Zarządzanego Szpitala Publicznego w Polsce oraz nadany po szczegółowym audycie – Certyfikat Akredytacyjny w zakresie działalności Szpitala Wielospecjalistycznego.

Dzięki efektywnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i realizowaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych szpital sukcesywnie pozyskuje nowoczesny sprzęt medyczny wraz z oprogramowaniem (wartość pozyskanego sprzętu: ok. 10 mln zł).

Od lutego 2019 roku świadczony jest tu pełny (z wyjątkiem kardiochirurgii) zakres usług kardiologicznych – od leczenia zawałów serca w pracowni hemodynamicznej do wszczepiania rozruszników w pracowni elektrofizjologii. W październiku pierwszych pacjentów przyjęto na Pododdziale Urologicznym. Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Neonatologiczny, które zyskały II stopień referencyjności, należą do najlepiej wyposażonych w województwie. Rodzące i ich najbliżsi mogą tu korzystać z wyjątkowych udogodnień – pokoi rodzinnych.

Od kwietnia tego roku, po wielu miesiącach przygotowań, obejmujących między innymi zakup karetek specjalistycznych, radomszczański szpital przejął pełnienie zadań ratownictwa medycznego na terenie dwóch powiatów: radomszczańskiego i pajęczańskiego, wchodząc tym samym w sieć tzw. pogotowia ratunkowego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach wsparcia działań zmierzających w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiat przekazał 45 tys. Złotych na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku oraz 40 tys. zł na dofinansowanie zakupu autocysterny dla potrzeb Komendy PPSP w Radomsku.

Zakończono proces dofinansowywania zakupu dla gmin agregatów prądotwórczych, niezbędnych w sytuacjach klęsk żywiołowych, by zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni ścieków oraz ujęć wody.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Trwają procedury związane z zakupem systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników. Dzięki aplikacji mobilnej możliwa będzie prezentacja wyników pomiaru w internecie, dostępna także na stronach Urzędów Gmin biorących udział w projekcie (zakończenie zadania w I kwartale 2020 r.)

Powiat wspiera finansowo projekty związane z tworzeniem terenów zielonych, samorząd Miasta Radomska otrzymał z budżetu powiatu dofinansowania: w wys. 300 tys. złotych na realizację parku wypoczynkowo-rekreacyjnego przy tężni w dzielnicy Wymysłówek oraz 200 tys. złotych na rewitalizację parku przy ul. Sierakowskiego.

W 2019 roku opracowano Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla obszaru gminy Gidle. Plany te stanowią podstawowe narzędzie regulujące gospodarkę leśną na obszarze lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie kosztowało 40 tys. zł, 80 proc. tej kwoty pokryto z dotacji Gen. Dyr. Lasów Państwowych.

PROMOCJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Od początku roku zrealizowano szereg zadań, dotyczących promocji walorów turystycznych Powiatu Radomszczańskiego, a także propagowania aktywnego wypoczynku i tzw. turystyki weekendowej: przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku zamontowana została samoobsługowa stacja naprawy rowerów, na Facebooku został utworzony profil fanpage o nazwie ,,ERA Travel”, trwają prace nad aplikacją mobilną ERA Travel. Zorganizowano plenery fotograficzne, rajdy rowerowe, piesze oraz spływy kajakowe Pilicą i Wartą, a także trzy edycje konsultacji w sprawie tworzenia nowych szlaków rowerowych.

O pracy powiatowej administracji świadczyć mogą statystyczne dane:

  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Wydziale Geodezji załatwiono ponad 25 tysięcy spraw,
  • W wydziale Komunikacji i Transportu zarejestrowano ponad 14 tysięcy pojazdów i wydano 2600 nowych praw jazdy.
  • Odbyło się 109 posiedzeń Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, na których, między innymi, podjęto 158 uchwał Zarządu.
  • W Wydziale Budownictwa i Architektury załatwiono ponad 4240 spraw, w tym wydano ponad 740 pozwoleń na budowę i około 820 pozwoleń na rozbiórkę.
  • W 2018 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu przebywało 75 dzieci. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę 2 mln 825 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. wydatkowano 2 mln 654 tys. zł, a w placówkach przebywało 71 dzieci.

Czytaj też: https://pulsradomska.pl/zmiany-w-budzecie-powiatu-dochody-i-wydatki-powiatu-radomszczanskiego/

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Puls Radomska

FREE
VIEW