„SOLIDARNOŚĆ” MA ZASTRZEŻENIA DO ZMIAN W REGULAMINIE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MAGISTRATU

Reklama

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta w Radomsku do 24 grudnia 2017 r. konsultowała z pracownikami magistratu proponowane przez prezydenta Jarosława Ferenca zmiany w Regulaminie Pracy oraz w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta. Na podstawie zebranych uwag została przygotowana opinia, którą złożył przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomsko – Daniel Serwa.

– Z przykrością musieliśmy stwierdzić, że niektóre proponowane zmiany są niekorzystne dla pracowników urzędu i w związku z tym nie mogliśmy wyrazić zgody na ich wprowadzenie – mówi Daniel Serwa.

Poniżej publikujemy pełną treść opinii związkowców dot. Prezydenckiego projektu zmian w Regulaminie Pracy oraz w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta:

NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na wykreślenie z dotychczas obowiązującego Regulaminu Pracy § 15 ust. 3, 4 i 5. Proponowana przez Prezydenta zmiana pozbawia pracowników urzędu możliwości uzyskania pomocy od pracodawcy w zakresie ubiegania się o skierowanie na studia wyższe i podyplomowe.
NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na zwiększenie ilości godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym.
NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na wprowadzenie do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Radomsko stawki dodatku funkcyjnego na poziomie „9”, gdyż nie jest ona przypisana żadnemu ze stanowisk wskazanych w Zarządzeniu. Takie działanie może zostać uznane za nietransparentne, sugerujące, że Prezydent sam siebie chce docenić stawką „9”.
Najwięcej jednak kontrowersji budzi propozycja dotycząca kategorii zaszeregowania i stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Prezydent chcąc wprowadzić tę zmianę, nawet nie próbuje rozwiązać problemu, który od dłuższego czasu dotyka pracowników Urzędu i do czego my, jako związek zawodowy, wciąż dążymy.
W zakresie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Radomska Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomsko wskazuje, iż:
a) minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego powinna stanowić 60% kwoty maksymalnej we wszystkich kategoriach zaszeregowania – w tym wypadku wynagrodzenia mogłyby wyglądać jak w poniższej tabeli;
b) stawka dodatku funkcyjnego powinna być stała dla poszczególnych poziomów;
c) wskazane kwoty powinny zostać określone (brutto czy netto);
d) wynagrodzenia na niższych stanowiskach powinny być ustalone w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie przez definicję najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określoną w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Radomsko powinno rozumieć się: najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w zał. Nr 1 do Regulaminu, a stanowiące równowartość najniższego wynagrodzenia krajowego określonego przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.). na dzień 31 stycznia każdego roku.

– W swojej odpowiedzi kierowanej do Jarosława Ferenca przekazaliśmy swoje uwagi i pomysły, by ułatwić Prezydentowi dokonanie korzystnych zmian dla pracowników Urzędu. Mamy nadzieję, że Pracodawca skorzysta z tych rad i doceni pracę urzędników – podkreśla Daniel Serwa.

STANOWISKO MAGISTRATU:

“W odpowiedzi wystosowanej do Organizacji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomska w dniu 5 stycznia 2018 roku wskazano, iż wprowadzenie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Radomska w § 15 poprzez skreślenie ust. 3,4,5 nie jest zmianą niekorzystną dla pracowników, a jedynie dostosowaniem zapisów w/w Regulaminu do kodeksu pracy. Pracodawca bowiem, zgodnie z art. 94 pkt. 6 kp ma obowiązek umożliwić swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji, nie dokonując przy tym różnicowania pracowników i przyznania im uprawnień co do podnoszenia kwalifikacji w zależności od stażu pracy. Tymczasem w § 15 w ust. 3,4,5 takie zróżnicowanie istnieje. Stąd też, uznając, że zapisy te są niekorzystne dla pracowników, zaproponowano ich wykreślenie. Wówczas, każdy pracownik – bez względu na staż pracy, będzie mógł – na zasadach kodeksowych oraz w oparciu o zapis § 15 ust. 1, 2 – ubiegać się o dofinansowanie wybranego przez niego sposobu podnoszenia kwalifikacji. W związku z tym, zarzuty NSZZ „Solidarność”, iż zmiana ta pozbawia pracowników urzędu możliwości uzyskania pomocy od pracodawcy w zakresie ubiegania się o skierowanie na studia wyższe i podyplomowe są bezpodstawne.

Co do zwiększenia ilości godzin nadliczbowych pozostają one w dotychczasowej wysokości.

Odnośnie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Radomska, warto podkreślić, iż nie istnieje prawna możliwość uwzględnienia zmian proponowanych przez NSZZ „Solidarność” w zakresie załącznika nr 1 i 2 do projektu Zarządzenia. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1621) pracodawca nie ma możliwości dowolnego ustalania minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego lub rezygnacji z maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego, bowiem kwestie te wynikają z przepisów prawa. Zapisy w Regulaminie Wynagradzania muszą być zmienione w celu dostosowania ich do przepisów w/w Rozporządzenia.

Uwzględnienie w Regulaminie Wynagradzania 9 kategorii dodatku jest także wynikiem ujęcia tej kategorii w w/w Rozporządzeniu. Wynagrodzenie Prezydenta Miasta określa nie NSZZ ,,Solidarność” lecz Rada Miejska w odpowiedniej uchwale, stąd też Prezydent nie może ,,sam siebie docenić stawką 9″.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na udzielenie odpowiedzi ma 7 dni.”

Jarosław Ferenc

prezydent Radomska

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD